Drukāt

Atkritumu apsaimniekošana novadā

Kopš 2018. gada 1. septembra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novadā veic SIA "Clean R".
 
Atkritumu apsaimniekošanas tarifs
Sadzīves atkritumu izvešanas tarifs Carnikavā, sākot no 2020. gada 1. janvāra, ir 15,22 eiro par m3 (t.sk. PVN). 
 

Paskaidrojums. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Latvijas pašvaldībās ir atšķirīga, jo to ietekmē pastāvīgo un sezonālo iedzīvotāju skaits, iedzīvotāju blīvums, attālumi starp novada apdzīvotajām vietām, attālums līdz atkritumu apglabāšanas poligonam un novada prasības atkritumu apsaimniekošanā. 
 
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, sākot no šī gada 13. marta uz nenoteiktu laiku, "Clean R" klientu apkalpošanas centri ir slēgti.
Klientu centri strādā attālināti, un iedzīvotāji un uzņēmumi pakalpojumus un informāciju var saņemt, zvanot uz tālr. nr. 67111001, kā arī elektroniski mājaslapas www.cleanr.lv sadaļā e-pakalpojumi vai rakstot uz .
Atkritumu izvešana un pakalpojuma nodrošināšana tiek veikta pēc plānotā grafika. Ja pakalpojuma nodrošināšāna nebūs iespējama, klienti tiks laikus informēti.
 
Iedzīvotāju ievērībai! Ārkārtējās situācijas laikā maisus ceturtdienās nav iespējams iegādāties Carnikavas Komunālservisa birojā Stacijas ielā 7, jo birojs apmeklētajiem ir slēgts. Par maisu saņemšanu sazinieties ar "Clean R" klientu centru!
 
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS TARIFĀ IETVERTIE PAPILDU PAKALPOJUMI (bez papildu maksas):
-atkritumu konteineru dezinfekcija – vienreiz gadā,
-četru automašīnas riepu nodošana – vienreiz gadā,
-mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu savākšana – vienreiz ceturksnī,
-dalīto atkritumu savākšana no individuālajām dzīvojamām mājām (par 7,26 eiro (tajā skaitā PVN 21%) jāiegādājas dalīto atkritumu savākšanas soma),
-dalīto atkritumu savākšana no šķirošanas punktiem,
-atkritumu apsaimniekošanas akcija (piemēram, lielgabarīta atkritumu izvešana ) – vienreiz gadā,
-izglītojošais pasākums par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem – vienreiz gadā,
-no 2021. gada – šķiroto atkritumu savākšanas laukuma apsaimniekošana.

Cik bieži jāplāno atkritumu izvešana?
Iedzīvotājiem, kuri dzīvo privātmājā un kompostē vai šķiro bioloģiski noārdāmos atkritumus, minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums ir vienu reizi mēnesī, bet tiem, kuri nekompostē un nešķiro – divas reizes mēnesī. Daudzdzīvokļu ēkām minimālais izvešanas biežums ir vienu reizi nedēļā.
Īpašniekiem, kuri savā īpašumā uzturas īslaicīgi, tiek piedāvāta iespēja slēgt sezonas līgumu. Atkritumi tiks izvesti, kad nepieciešams, un grafiks tiks saskaņots individuāli ar īpašnieku vai apsaimniekotāju. Šādā gadījumā minimālais atkritumu izvešanas skaits ir piecas reizes gadā.

Ko darīt ar "zaļajiem atkritumiem" un papildu atkritumu apjomu?
Zaļo jeb bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai, kā arī neregulārām atkritumu izvešanas reizēm un papildu atkritumu savākšanai ir iespēja iegādāties speciāli marķētus, izturīgus atkritumu maisus, kuru cenā iekļauta atkritumu izvešana. Tos atkritumu izvešanas dienā jānoviet blakus pilnajam konteineram vai speciāli pieteiktā vietā, piemēram, pie dalīto atkritumu punkta vai konteinera, maģistrālo ielu malā utml.


Kādi jaunumi tiks ieviesti sadzīves atkritumu apsaimniekošanā?
Sakārtoti konteineri. Slēdzot līgumu, ir iespēja izvēlēties sadzīves atkritumu konteinera tilpumu (no 0,12 līdz 1,1 m3), kā arī atkritumu izvešanas biežumu. Iedzīvotājiem, kuru rīcībā esošie konteineri ir bojāti un nav derīgi lietošanai, septembrī "Clean R" nodrošina konteineru maiņu. Tos konteinerus, kuri ir labā stāvoklī un ar atbilstošu tilpumu, varēs turpināt lietot.
Jauns autoparks. Carnikavas novada sadzīves atkritumu savākšanai uzņēmums "Clean R" nodrošinās divas jaunas vismodernākās un augstiem vides standartiem atbilstošas automašīnas.
Ērta un mūsdienīga saziņu. Tiem, kuriem saziņai ir parocīga interneta vidē, rēķinu saņemšana un apmaksa, līgumu slēgšana vai tā izmaiņas un jebkura cita saziņa ar pakalpojumu sniedzēju tiks nodrošināta interneta vidē uzņēmuma mājas lapā www.cleanr.lv E-pakalpojumu sadaļā.
Papildpakalpojumi (cena ar iekļautu PVN):
-lielgabarīta atkritumu izvešana – 25,36 eiro/m3;
-bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanu – 11,02 eiro/m3;
-sadzīvē radušos bīstamo atkritumu izvešanu – 4,22 eiro/kg.
 
Arī pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" sniedz atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Kāpēc novadā bija vajadzīgs jauns atkritumu apsaimniekotājs?
Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka pašvaldība līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju slēdz uz laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav ilgāks par septiņiem. 2018. gada 1. septembrī beidzas līgums ar "Pilsētvides servisu", tāpēc tika sākta pašvaldības iepirkuma procedūra. Tajā izraudzīts uzņēmums "Clean R", kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais un ar zemāko maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Kāpēc jāpārslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu?
Iedzīvotāji līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu slēdz ar konkrētu uzņēmumu, šajā gadījumā – SIA "Clean R". Automātiska līguma pāreja no iepriekšējā pakalpojuma sniedzēja jaunā apsaimniekotāja rīcībā nav iespējama, jo to liedz personas datu aizsardzības regulējums. Tāpēc ar jauno pakalpojumu sniedzēju ir jāslēdz jauns līgums.

Kā var noslēgt līgumu?
Līgumu var noslēgt vairākos veidos:
-Interneta vietnes www.cleanr.lv sadaļā "E-pakalpojumi", autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Izvēlieties sev vēlamo konteinera tilpumu, izvešanas biežumu, aizpildiet anketu un piesakiet pakalpojumu.
- Ārkārtējās situācijas laikā, sākot no 2020. gada 13. marta, klātienē "Clean R" pakalpojumus nevar saņemt ne Carnikavas novadā (Stacijas ielā 7, Carnikavā), ne uzņēmuma "Clean R" Klientu centrā Vietalvas ielā 5, Rīgā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.
 
Trafarētos atkritumu maisus var iegādāties:
- "Narvesen" kioskā Carnikavā.
- Mājsaimniecības, kuras jau ir noslēgušas līgumu ar SIA "Clean R", papildu maisus var iegādāties, sazinoties ar ar pakalpojuma sniedzēju, norēķinoties un vienojoties, kad un kā maisi tiks piegādāti.
 
  
ATKRITUMU ŠĶIROŠANA
 
Patlaban Carnikavas novadā 83 šķiroto atkritumu konteineri ir izvietoti 22 publiski pieejamās vietās - sarakstu skatīet arī  ŠEIT.
 
 Dalito atkritumu konteineri NEW
 
 
Šķiroto atkritumu konteineru skaits, tilpums un izvešanas biežums tiek plānots, balstoties uz iedzīvotāju skaitu, blīvumu, šķirošanas paradumiem u.c. Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" kopā ar "Clean R" nepārtraukti analizē situāciju ar dalīti vākto atkritumu konteineriem un plāno izveidot vēl jaunas vietas. Atsevišķās vietās jau šobrīd konteineru skaits ir dubultojies.
 
Kā pareizi šķirot atkritumus?
Izmanto pie mājas esošos šķiroto atkritumu konteinerus izlietotajam iepakojumam vai tuvāko atkritumu šķirošanas punktu, vai noslēdz līgumu par dalīti vākto atkritumu somu apkalpošanu. Pirms izmešanas:
· kartona kastes saplacini;
· atceries, ka nedrīkst izmest slapju un netīru papīru vai kartonu, ar pārtikas atliekām piesārņotu iepakojumu, kā arī nesaplacinātas kartona kastes;
· tetrapakas ir jāizmet pie sadzīves atkritumiem,
· dalīti vākto atkritumu konteineros drīkst mest plastmasas iepakojumus, PET pudeles, iepakojuma plēves un maisiņus, kā arī izmazgātu plastmasas taru, piemēram, jogurta, krējuma, salātu u.c. iepakojumu;
· dzērienu pudeles nav jāmazgā, tās var būt arī ar korķiem un etiķetēm, taču tās ir jāsaplacina;
· konteineros nedrīkst mest netīru, ar pārtikas atliekām piesārņotu taru, sadzīves preces, rotaļlietas, kā arī vienreizējās lietošanas traukus;
· stiklam paredzētajos konteineros atļauts mest tikai stikla iepakojumu – tīras pudeles un burkas;
· stikla konteineros nedrīkst mest no saplēsta stikla, porcelāna un keramikas traukus, spoguļstiklu un logu stiklu.
Katru iepakojumu/atkritumu ievieto tam paredzētajā konteinerā, visa nepieciešamā informācija ir atrodama uz šķirošanas konteinera (sk. arī ilustrāciju zemāk).
 


Pareizi šķirojot iespējams padarīt vidi tīrāku, taupīt dabas resursus, samazināt noglabājamo atkritumu apjomu, kā arī samazināt savas izmaksas par sadzīves atkritumu izvešanu, ļaujot samazināt rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pat par trešdaļu.

Kāpēc šķiroto atkritumu konteineri pārpildās?
Mēdz būt, ka šķiroto atkritumu konteineri strauji piepildās, veidojas pārbērumi, un tam var būt vairāki iemesli. Viens no tiem – vēl arvien virkne novada iedzīvotāju nav noslēguši līgumu ar "Celan R" un savus sadzīves atkritumus izmet, kur pašiem šķiet ērtāk. Daži tam izmanto viegli pieejamos sadzīves atkritumu konteineros pie daudzdzīvokļu un uzņēmumu ēkām, tādējādi liekot par saviem atkritumiem maksāt citiem. Savukārt citi vieglprātīgi izmet savus atkritumus šķiroto atkritumu konteineros, kā rezultātā konteineru saturs tiek neglābjami sabojāts un tie piepildās krietni ātrāk nekā prognozēts. Aicinām iedzīvotājus, fiksēt šādas situācijas un aizrādīt negodprātīgajiem iedzīvotājiem.
Papīra, kartona un plastmasas iepakojumam paredzētais konteiners parāk strauji piepildās arī tad, ja tajā izmet nesaplacinātu iepakojumu un PET pudeles. Problēmas risinājums ir vienkāršs – pietiks, ja kartona kastes un PET pudeles saspiedīsiet ar kāju. Tas būtiski samazinātu atkritumu apjomu, un konteinerā varēs ievietot pat trīs reizes vairāk atkritumu. Atkritumu sapresēšana šķirošanu padara arī videi draudzīgāku, jo atkritumu izvešanai tiek tērēts mazāk resursu.

Kas notiek ar sašķirotajiem atkritumiem?
Pareizi sašķiroti atkritumi ir vērtīgs otrreizējais materiāls un tāpēc to izved pārstrādei bez maksas. Lai taupītu resursus un mazinātu vides piesārņojumu, Latvijā otrreizējās izejvielas tiek transportētas vienā specializētajā transportlīdzeklī (izņemot bioloģiskos atkritumus), kurus pēc tam nogādā uz šķirošanas līniju atkārtotai pāršķirošanai.
Šķirošanas līnijā ar dažādu mehānismu, lāzeru, magnētu, kā arī manuāli ar rokām izlietotais iepakojums tiek rūpīgi pāršķirots vēl vairāk materiālu veidos, atdalot pārstrādei nepiemērotos piemaisījumus. Iegūtās otrreizējās izejvielas presē un ķīpo, lai tālāk nogādātu pārstrādes rūpnīcās.
Ja iedzīvotāji atkritumus šķiro nepareizi un izlietotajam iepakojumam paredzētajos konteineros dominē pārstrādei nepiemērotas sastāvdaļas, vai tiek izmesti sadzīves atkritumi, šādu konteineru saturs tiek izvests kopā ar nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, piemērojot standarta maksu par sadzīves atkritumu izvešanu.
Tāpēc ir būtiski izprast atkritumu šķirošanas pamatprincipus, ikdienā tos ievērot un aicināt arī kaimiņus rīkoties atbildīgi.