Drukāt

Kapavietas nomas līguma noslēgšana

Pakalpojuma apraksts Kapsēta ir paredzēta mirušo Carnikavas novada iedzīvotāju apbedīšanai, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Carnikavas novads. Citu personu, izņemot augšupējos (vecāki, vecvecāki utt.), lejupējos (bērni, mazbērni utt.) vai sāņu līnijas (brāļi, māsas, tēva un mātes brāļi un māsas utt.) radiniekus, apbedīšana Carnikavas novada kapsētā iespējama, uz motivēta iesnieguma pamata, ja kapa vietas nomnieks ir saņēmis Carnikavas novada pašvaldības pilnvarotas personas saskaņojumu, bet izveidotajos ģimenes kapos – bez saskaņojuma.
Atbildīgā iestāde Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"
Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona, juridiska persona
Pakalpojuma apmaksas veids

Izcenojumi Carnikavas kapsētā
Bezskaidras naudas norēķini, veicot pārskaitījumu uz kapsētas apsaimniekotāja izsniegtajā rēķinā norādītajiem
bankas kontiem, ievērojot rēķinā noteikto samaksas termiņu, Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) – Stacijas ielā 7, Carnikavā.

Pakalpojuma
pieprasīšanas veids
Klātienē, e-pasts: , korespondence - rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem jāsūta pa pastu uz adresi: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163.
Adrese, uzziņas,
konsultācijas

Kapu pārzine Valentīna Liepiņa, tālr. 29638837.
Carnikavas novada pašvaldības aģentūra
"Carnikavas Komunālserviss"
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas nov., LV – 2163
e-pasts:
tālr.+371 67993705 

Pakalpojuma
saņemšanas veids
Klātienē
Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti
Rakstisks iesniegums (PDF WORD), uzrādot dzimtsarakstu nodaļas izdotu miršanas apliecību.
Kremācijas gadījumā jāuzrāda arī pelnu urnas pavadvēstule.
Pakalpojumu regulējošie
normatīvie dokumenti
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/8 "Carnikavas kapsētas
uzturēšanas saistošie noteikumi"
Pakalpojuma atbildes
saņemšanas laiks
1 darba diena

Par rīcību tuvinieka nāves gadījumā uzziniet Latvija.lv:
-Miršanas fakta apliecināšna
-Miršanas fakta reģistrācija
-Apbedīšanas pabalsts
-Cita saistītā informācija