Drukāt

Atļaujas saņemšana koku ciršanai ārpus meža

Pakalpojuma apraksts Nokaltušu, bīstamu vai būvniecības teritorijā esošu koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšana.
Atbildīgā iestāde Ādažu novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss”
Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona, juridiska persona.
Pakalpojuma apmaksas veids bezmaksas
Pakalpojuma pieprasīšanas veids Klātienē, e-pasts:
Adrese, uzziņas, konsultācijas Ādažu novada pašvaldības aģentūra
"Carnikavas Komunālserviss"
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., LV – 2163
e-pasts:
tālr.+371 67993705 
Pakalpojuma saņemšanas veids Klātienē

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai tā pilnvarota persona iesniedz rakstisku iesniegumu (PDF  WORD

Iesnieguma pielikumā iesniedzējs pievieno:
- īpašuma vai valdījuma tiesību apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu),
- zemesgabala robežu plāna kopiju,
- shēmu ar norādītu cērtamo koku atrašanās vietu.
Pakalpojumu regulējošie
normatīvie dokumenti
Carnikavas pagasta domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2012/23 par koku ciršanu ārpus meža 
Carnikavas pagasta administratīvajā teritorijā.

Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".
Pakalpojuma atbildes
saņemšanas laiks

20 darba dienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;
10 darba dienu laikā – pārējos gadījumos.

Share on Facebook Tweet