Drukāt

Pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” aicina darbā vides inženieri

.

CK eka 800Carnikavas novada pašvaldības aģentūra ''Carnikavas Komunālserviss'' aicina pieteikties vides inženiera amatam.
 
Galvenie pienākumi:
• uzraudzīt un nodrošināt vides aizsardzības prasību ievērošanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dabas resursu racionālu izmantošanu;
• piedalīties dabas, tajā skaitā sugu un biotopu, aizsardzības un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un ieviešanā;
• sniegt priekšlikumus, ieteikumus, nosacījumus dabas aizsardzības jomā teritorijas plānojumiem, lokālplānojumiem, tehniskajiem projektiem, zemju lietošanas veida maiņai u.c. attīstības priekšlikumiem;
• veikt vides kvalitātes kontroli un monitoringu;
• līdzdarboties ietekmes uz vidi novērtējuma procesā;
• veikt vides saziņas uzdevumus, sagatavojot sabiedrībai informāciju par vidi, tās kvalitāti un problēmām;
• veikt dabas teritoriju un mikroliegumu apsekošanu dabā;
• izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības normatīvo aktu prasību nodrošināšanā;
• līdzdarboties aizsargdambju sistēmas apsaimniekošanā, nodrošinot tās uzturēšanu.
 
Darba vieta – Carnikavas novads, Carnikava, Stacijas iela 7.
 
Galvenās prasības:
• augstākā izglītība dabas zinātnēs (bioloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē). Vēlams, lai izglītība būtu papildināta ar zināšanām pašvaldības darbā;
• spēja piemērot Latvijas Republikas, starptautiskos un Eiropas Savienības vides un vispārējos normatīvos aktus un izmantot vides aizsardzības institucionālās sistēmas iespējas vides pārvaldības uzdevumu risināšanai;
• spēja sagatavot vides projektu tehniskos uzdevumus un veikt projektu saskaņošanu, kā arī sagatavot iesniegumus dabas resursu izmantošanas un citu atļauju saņemšanai;
• spēja izmantot uzņēmuma administratīvos vadības principus un lietvedības sistēmu dokumentu (līgumi, vienošanās, iesniegumi, vēstules u.c.) sagatavošanā;
• profesionalitāte, mērķtiecība un augsta atbildības sajūta;
• iniciatīva, spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā;
• prasmes darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
• teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
• teicamas komunikācijas prasmes, spēja uztvert un analizēt liela apjoma informāciju;
• valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu (augstākās kategorijas līmenī).
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
 
Par priekšrocību tiks uzskatīti:
• profesionālā pieredze, stāžs profesijā vai specialitātē;
• sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta sertifikāts – saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumiem Nr. 267 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība".
 
Piedāvājam:
• dinamisku darbu;
• stabilu atalgojumu no 1000 EUR mēnesī;
• sociālās garantijas;
• profesionālo apmācību.
 
CV un pieteikuma vēstuli (ar norādi: Konkursam – vides inženieris) līdz 2016. gada 19. maijam sūtīt elektroniski uz e-pastu: vai iesniegt personīgi Carnikavas novada p/a „Carnikavas Komunālserviss" (Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas nov., LV-2163). Tālrunis informācijai 67993705.
 
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese