Drukāt

A/s “Sadales tīkls” iekavētās elektrolīniju pārbūves dēļ kavējas apgaismojuma izbūve novadā

.

Maza Kaapu kabeli 800Kopš pagājušajā gada pēc a/s "Sadales tīkla" (ST) pasūtījuma Carnikavas novadā notiek apjomīga elektrolīniju rekonstrukcija, parbūvējot 20 kV gaisvadu līnijas par zemē guldītiem kabeļiem. Darbi norisinās posmos Kalngale-Garciems un Garupe-Carnikava. 
 
Diemžēl dažādu, arī objektīvu iemeslu dēļ kavējas ST kabeļu guldīšana, un tas, savukārt, kavē plānoto jauna apgaismojuma izbūvi novadā.Turklāt iedzīvotāji izsaka neapmierinātību par to, ka pēc darbu veikšanas nav sakārtotas pārbūves darbu skartās teritorijas, kļūdaini uzskatot to par Carnikavas Komunālservisa organizēto darbu sekām.
 
Carnikavas Komunālservisa galvenais enerģētiķis Gatis Melnis izskaidro, kāpēc radusies kavēšanās "Sadales tīkla" un līdz ar to arī pašvaldības plānotajos darbos: "Vadoties pēc ST pārbūves projekta, mērnieks nosprauž trasi dabā. Pirms sākt darbus, visi komunikāciju valdītāji norāda vietas, kurām jāpievērš detalizēta uzmanība. Taču, sākot rakšanas darbus, bieži vien izrādās, ka plānos iezīmētās komunikācijas pret uzprojektēto trasi dabā atrodas pavisam citās vietās. Problemātiskas ir arī vietas, kur ar kabeļu meklēšanas ierīci konstatē, ka trase klājas pa virsu citai vai tās krustojas. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu u.c. normām, veicot rekonstrukciju, ST ir jāievēro visu komunikāciju individuālās prasības un, kad tiek konstatētas iepriekš minētās kļūdas, jāveic izmaiņas projektā. Pēc tam projekts ir no jauna jāsaskaņo, un tikai tad var attiecīgajā vietā guldīt kabeli. Šie visi apstākļi kopumā ir ST darbu aizkavēšanās iemesls."
 
Jūlija sākumā ST informēja, ka posmā Kalngale-Garciems 20 kV gaisvadu līnijas rekonstrukcija, veco stabu demontāža un skarto teritoriju labiekārtošana tiks pabeigta līdz 15. augustam, savukārt posmā Garupe-Carnikava – līdz 10. septembrim.
 
Savukārt Carnikavas Komunālservisam ar būvniekiem SIA "Tilts" un SIA "Remus" noslēgts līgums par jauna ielu apgaismojuma izbūvi līdz 15. jūlijam, taču šo termiņu nav iespējams ievērot, jo atsevišķās vietās pa jaunās apgaismes līnijas aizsargjoslu vēl stiepjas ST komunikācija, kurai saskaņā ar Būvvaldē apstiprinātajiem pārbūves darbiem jau bija jābūt demontētai.
 
Elektrolīniju rekonstrukcija novadā notiek gandrīz 20 km kopgarumā, un pēc tās pabeigšanas būs nepieciešami apjomīgi labiekārtošanas darbi. Kamēr rekonstrukcija nav pabeigta, iedzīvotājiem diemžēl ir jāpiecieš nesakārtota vide trases apkārtnē. Ņemot vērā šo pieredzi, turpmāk būvniekiem tiks pieprasīts veikt labiekārtošanas darbus pa posmiem, nevis sagaidot visu plānoto būvdarbu noslēgumu.
 
I.Cerbule

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese