Drukāt

Stingrākas prasības slēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu

.

Atkritumu urna29. decembrī stājās spēkā jauni saistošie noteikumi, kas regulē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas novadā. To mērķis ir uzlabot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un kārtību, samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu un novērst vides piesārņojumu.


Nozīmīgākie jaunumi – daudzdzīvokļu namu pārvaldītājiem ir pienākums pie daudzdzīvokļu mājām nodrošināt slēgtu, tikai mājas iedzīvotājiem pieejamu atkritumu konteineru vai konteineru novietni. Šādas izmaiņas ieviestas, lai novērstu, ka konteineros pie namiem savus atkritumus izmet iedzīvotāji, kuri konkrētajos namos nedzīvo, kā arī bieži nešķiroti atkritumi tiek izmesti šķiroto atkritumu konteineros.

Jaunie noteikumi arī paredz īstenot pasākumus, kas novērš atkritumu rašanās cēloņus un veicina bioloģiski noārdāmu sadzīves atkritumu kompostēšanu. Savukārt, lai sekmētu un uzlabotu sadzīves atkritumu šķirošanu, sadzīves atkritumus no dalīto atkritumu savākšanas vietām izvedīs ne retāk kā reizi divās nedēļās, bet bioloģiski noārdāmos – reizi nedēļā (iepriekš, izņemot bioloģiski noārdāmos, izveda reizi četrās nedēļās). Tāpat kā līdz šim, sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktā būs nodrošināta iespēja dalīti atbrīvoties no vismaz divu veidu atkritumiem (stikls un papīrs vai papīrs un PET atkritumi).

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumus, saistošajos noteikumos tika ieviestas izmaiņas, kas attiecas galvenokārt uz vasarnīcu īpašniekiem un tiem iedzīvotājiem, kuriem novadā pieder vairāki mājokļi.

Līdz šim, saņemot pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” atzinumu, atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Pilsētvides serviss” drīkstēja neslēgt, ja personai pieder divi vai vairāk nekustamie īpašumi Carnikavas novada teritorijā un atkritumu apsaimniekošanas līgums noslēgts par vienu no tiem. Tāpat iztikt bez līguma varēja, saņemot Carnikavas Komunālservisa atzinumu, ka īpašums netiek apdzīvots.

Turpmāk atkritumu apsaimniekošanas līgumu varēs neslēgt vienīgi tad, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku; īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu konstrukciju; ja atrodas būve, kuru būvvalde atzinusi par graustu.

Šī gada augustā beigsies pašvaldības noslēgtais līgums ar SIA “Pilsētvides serviss”, kas patlaban īsteno atkritumu apsaimniekošanu novadā. Lai veicinātu pakalpojuma attīstību un ilgtspēju, jaunajos noteikumos paredzēts, ka turpmāk ar šī pakalpojumu sniedzēju slēgs līgumu līdz septiņiem gadiem, nevis pieciem kā līdz šim. Par izvēlēto pakalpojuma sniedzēju iedzīvotājus informēs mēneša laikā pēc jaunā līguma noslēgšanas.

Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese