Drukāt

1. jūnijā stāsies spēkā jaunais ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs

.

Udensvada akaPašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē, ka šī gada 1. jūnijā stāsies spēkā jaunais ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs.
 
Turpmāk līdzšinējo 0,81 eiro vietā par viena kubikmetra dzeramā ūdens piegādi saskaņā ar jauno tarifu būs jāmaksā 1,10 eiro – par 29 eiro centiem vairāk. Savukārt 1 m3 notekūdeņu novadīšana un attīrīšana maksās par 25 eiro centiem vairāk – līdzšinējo 1,98 eiro vietā būs jāmaksā 2,23 eiro (visi šeit nosauktie izcenojumi norādīti ar PVN 21%).
 
Carnikavas novada dome par jaunajiem tarifiem lēma šī gada 24. janvāra sēdē, apstiprinot grozījumus saistošajos noteikumos (SN) par Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtajiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā. Aprīlī jaunie tarifi apstiprināti arī Vides un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).
 
Jauno tarifu izvērtēja darba grupa
 
Tarifus bija nepieciešams pārskatīt, jo 2016. gadā starpība starp pakalpojuma nodrošināšanai faktiski iegūto ieņēmumu apjomu un izlietoto līdzekļu apjomu pārsniedza 5%. Lai izvērtētu jauno tarifu, tika izveidota darba grupa, kurā strādāja domes deputāti, pašvaldības speciālisti, kā arī tika pieaicināts finanšu konsultants tarifu aprēķināšanas jomā. Tika nolemts turpmāk tarifa aprēķinā izmantot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādāto metodiku, kas nosaka, ka tarifā jāiekļauj visas tiešās ūdenssaimniecības sektora izmaksas, pamatlīdzekļu daļas nolietojums, ko finansējusi pašvaldība, kā arī procentu maksājumi par aizņēmumiem no Valsts kases ūdenssaimniecības projektu realizēšanai.
 
Izmaksas ūdenssaimniecībā pieaug, jo veikti kapitālieguldījumi gan jaunu tīklu un iekārtu izbūvē, gan to rekonstrukcijā. Kopš 2015. gadā tika apstiprināti šobrīd spēkā esošie tarifi, pieaugušas arī centrālo ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, elektroenerģijas, degvielas u.c. izmaksas.
 
Izmaksas augs arī decentralizētajām sistēmām
 
Lai tarifs tuvākajos gados būtiski nebūtu jāpaaugstina, svarīgs priekšnoteikums ir pieslēgumu centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem daudzuma palielināšana. Pašvaldība šī gada 23. marta sēdē ar lēma par atbalsta mehānismu pieslēgumu veicināšanai. Atbalstam varēs pieteikties pēc tam, kad būs saņemts VARAM apstiprinājums jaunajiem saistošajiem noteikumiem par tiem. Par to tiks ziņots pašvaldības mājaslapā un citos informatīvajos kanālos.
 
Jau ziņots, ka Ministru kabineta "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" paredz stingrākus noteikumus un kontroli decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijā. Arī šī apstākļa dēļ iedzīvotājiem vērts apsvērt sava īpašuma pieslēgšanu centralizētajiemkanalizācijas tīkliem, tā mazinot ietekmi uz gruntsūdeņu piesārņošanu. To mudina darīt arī VARAM, jo pašvaldības nedrīkst subsidēt ieņēmumu un izdevumu starpību komercpakalpojumos.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese