Drukāt

Dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs par ūdens patēriņa skaitītāju derīguma termiņa ievērošanu

.

udensskaititajsPašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" atgādina – ūdens patēriņa aprēķinos tiek ņemti vērā tikai uzskaitei derīgu skaitītāju rādījumi. Dzīvokļu īpašniekiem ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) pārbaude jānodrošina atbilstoši Ministru kabineta (MK) "Noteikumiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu".
 
Cik bieži jāveic pārbaude dzīvokļos un privātmājās
Skaitītāju pārbaude (verifikācija) jāveic reizi četros gados un ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc derīguma termiņa beigām. Derīguma termiņš klientu ērtībām norādīts Carnikavas Komunālservisa izrakstītajos komunālo pakalpojumu rēķinos – skaitītāju rādījumu tabulas ailē "Skaitītājs derīgs līdz". Privātmājās skaitītāju maiņu par saviem līdzekļiem veic Carnikavas Komunālserviss, uzstādot ar attālinātās nolasīšanas moduli aprīkotus skaitītājus. Savukārt dzīvokļu īpašniekiem pašiem laikus jāveic skaitītāju pārbaude vai uzskaitei derīgu skaitītāju uzstādīšana, pieaicinot licencētu šī pakalpojuma sniedzēju.
 
Kā iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus
Rādījumi nav jāiesniedz to mājokļu īpašniekiem, kuru ūdens patēriņa skaitītāji aprīkoti ar attālinātās nolasīšanas moduli – viņi tiek informēti par attālināto nolasīšanu. Pārējie klienti rādījumus var iesniegti divos veidos:
– aizpildītu rēķina pasaknīti iemetot Carnikavas Komunālservisa pastkastītē;
– elektroniski vietnē Bill.me (pieejama arī iOS un Android viedtālruņu aplikācija).
 
Rādījumi jāiesniedz katru mēnesi no 27. līdz 30. datumam (lūdzam ņemt vērā – iesniegšanas termiņa pēdējā diena navmēneša pēdējā diena!). Pirms vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie rādījumi uzskaitē netiek ņemti vērā. Šādā gadījumā un tad, ja rādījumi vispār nav iesniegti, ūdens patēriņa apjomu aprēķiniem nosakakāiepriekšējo mēnešu patēriņa vidējo lielumu (privātmājām to aprēķina par 12 mēnešiem, dzīvokļiem – trim), taču šāda aprēķinakārtībair spēkā ne ilgāk kā trīsmēnešus pēc kārtas.
 
Daudzdzīvokļu namu iemītniekiem svarīgi ievērot – ja ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi dzīvoklī netiek iesniegti vairāk kā trīsmēnešus pēc kārtas vaitrijumēnešu laikāpēc skaitītāju derīguma termiņa beigām tie netiek verificēti vai uzstādīti uzskaitei derīgi skaitītāji, saskaņā ar MK noteikumiem "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem" apmaksai tiks aprēķināta visa mājas ūdens patēriņa starpība.
 
Ja prombūtnes dēļ dzīvokli neviens neizmanto un nav iespējams iesniegt informāciju par ūdens skaitītāju rādījumiem, kā arī nav iespējams veikt ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu, dzīvokļa īpašniekam iepriekš par to rakstiski jāinformē Carnikavas Komunālserviss.
 
Kā tiek piegādāts rēķins par pakalpojumiem
Jau vēstīts, ka komunālo pakalpojumu rēķini elektroniskā formā vairs netieksūtītiuz e-pasta adresēm. Tie ir pieejami tikai vietnē Bill.me. Ja nepieciešams rēķināiekļauto informāciju darīt zināmu vēl kādam – papildus Bill.me platformā reģistrētajam, piemēram, dzīvokļa īrniekam, tad šis cilvēks lietotāja profilājāpievieno kā"Pārstāvis". Piegādes kārtība rēķiniem papīra formātā nemainās.
 
Kā apmaksāt rēķinu
Rēķina apmaksai katrs var izvēlēties ērtāko veidu. Maksājot savā internetbankā, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs. Informējam, ka p/a "Carnikavas Komunālserviss" nule atvērusi norēķinu kontu arī bankā "Citadele" (konta nr. LV87PARX0023202160001), lai arī šīs bankas klienti var norēķināties par pakalpojumiem bez komisijas maksas. Norēķināties var arī VAS "Latvijas Pasts", turklāt Carnikavas nodaļā netiek piemērota komisijas maksa.
 
Arī Bill.me platformā ir iespēja pievienot bankas karti un maksājumu veikt no tās. Taču šādāgadījumājārēķinās, ka, lai gan platformas lietošana ir bez maksas, rēķina apmaksa no Bill.me ir maksas pakalpojums, kuru izmantojot tiek ieturēta komisijas maksa – 2 % no maksājamās summas.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums