Drukāt

Telpu nomas paziņojumi

.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss" izsludina pretendentu pieteikšanos uz telpu regulāru nomu Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē "Piejūra".  

 
PAZIŅOJUMS 14.09.2021. 

par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts

Siguļu PII “Piejūra” mūzikas telpa (215.telpa)

Kadastra numurs

80520030414001

Adrese

“Skola”, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

Telpas platība (m²)

55,71 m2

Lietošanas mērķi

Interešu izglītības īstenošana

Nomas maksa

21,39 EUR bez PVN stundā[2]

Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

No nomas maksas 90 % apmērā atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kuras telpās sniedz interešu izglītības pulciņu pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” izglītojamajiem.

Iznomāšanas termiņš

01.10.2021.-31.08.2022.

Nomas laiks

Pirmdiena no plkst.17:00 līdz plkst.19:00

Otrdiena no plkst.17:00 līdz plkst.19:00

Trešdiena no plkst.17:00 līdz plkst.19:00

Ceturtdiena no plkst.17:00 līdz plkst.19:00

Piektdiena no plkst.17:00 līdz plkst.19:00

Nomas līguma projekts

Pielikumā

Kontaktpersona objekta apskatei

Roberts Kaufmanis, tālr. 26554154

Pieteikšanās termiņš

24.09.2021.[3]

Pieteikuma veidlapa

Pielikumā

Pieteikuma iesniegšanas vieta

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Pieteikuma iesniegšanas veids

Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Carnikavas novada domes 14.09.2016 lēmums Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.
 
PAZIŅOJUMS 14.09.2021. 
par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts

Siguļu PII “Piejūra” rotaļu telpa (grupa “Pasaciņa”)

Kadastra numurs

80520030414001

Adrese

“Skola”, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

Telpas platība (m²)

32 m2

Lietošanas mērķi

Interešu izglītības vai izglītojošo semināru īstenošana

Nomas maksa

11,17 EUR bez PVN stundā[2]

Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

No nomas maksas 90 % apmērā atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kuras telpās sniedz interešu izglītības pulciņu pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” izglītojamajiem.

Iznomāšanas termiņš

01.10.2021.-31.08.2022.

Nomas laiks

Pirmdiena no plkst.07:00 līdz plkst.19:00

Otrdiena no plkst.07:00 līdz plkst.19:00

Trešdiena no plkst.07:00 līdz plkst.19:00

Ceturtdiena no plkst.07:00 līdz plkst.19:00

Piektdiena no plkst.07:00 līdz plkst.19:00

Nomas līguma projekts

Pielikumā

Kontaktpersona objekta apskatei

Roberts Kaufmanis, tālr. 26554154

Pieteikšanās termiņš

24.09.2021.[3]

Pieteikuma veidlapa

Pielikumā

Pieteikuma iesniegšanas vieta

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Pieteikuma iesniegšanas veids

Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Carnikavas novada domes 14.09.2016 lēmums Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas. 

PAZIŅOJUMS 14.09.2021. 
par pretendentu pieteikšanos pašvaldības telpu regulārai nomai

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts

Siguļu PII “Piejūra” logopēdiskais kabinets (122.telpa)

Kadastra numurs

80520030414001

Adrese

“Skola”, Siguļi, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163

Telpas platība (m²)

13,03 m2

Lietošanas mērķi

Interešu izglītības vai logopēdisko nodarbību īstenošanai

Nomas maksa

5,00 EUR bez PVN stundā[2]

Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai piemēro kā pilnai stundai

No nomas maksas 90 % apmērā atbrīvotas fiziskās un juridiskās personas, kuras telpās sniedz interešu izglītības pulciņu pakalpojumus pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” izglītojamajiem.

Iznomāšanas termiņš

01.10.2021.-31.08.2022.

Nomas laiks

Pirmdiena no plkst.18:00 līdz plkst.19:00

Otrdiena no plkst.17:00 līdz plkst.19:00

Trešdiena no plkst.18:00 līdz plkst.19:00

Ceturtdiena no plkst.18:00 līdz plkst.19:00

Piektdiena no plkst.18:00 līdz plkst.19:00

Nomas līguma projekts

Pielikumā

Kontaktpersona objekta apskatei

Roberts Kaufmanis, tālr. 26554154

Pieteikšanās termiņš

24.09.2021.[3]

Pieteikuma veidlapa

Pielikumā

Pieteikuma iesniegšanas vieta

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164

Pieteikuma iesniegšanas veids

Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

 

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā dome ir vienpusēji izbeigusi ar pretendentam citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī ir stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ.

Domes pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
[2] Carnikavas novada domes 14.09.2016 lēmums Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu”.
[3] Ne mazāk kā 5 dienas no šī paziņojuma izsludināšanas.