Drukāt

Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2022. gada 1. janvāra

.

SIA “CleanR” informē par izmaiņām maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Carnikavas pagasta administratīvajā teritorijā no 2022. gada 1. janvāra.

2020. gada 23. novembrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma izmaiņas Dabas resursu nodokļa (DRN) likumā, kas paredz ikgadēju šā nodokļa pieaugumu par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu. Atbilstoši minētajam likumam no 2022.gada 1.janvāra DRN likme par 1 sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu būs 80,00 EUR/t, salīdzinot ar līdzšinējiem 65,00 EUR/t. Atbilstoši DRN likmes izmaiņām, ar 2022.gada 1.janvāri palielināsies arī atkritumu poligona apsaimniekotāja – SIA “Getliņi EKO” – piemērotā maksa par 1 tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu no 66,55 EUR/t uz 72,29 EUR/t (bez PVN), kā arī palielinās apglabājamo sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu apglabāšanas maksa.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido divas komponentes – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas ietver arī dabas resursu nodokli, un pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas, un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

Savukārt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1.2 daļu, ja mainās tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu.

Papildus iepriekšminētajam SIA “Getliņi EKO” š.g. 1.decembrī ir informējuši, ka no 2022.gada 1.janvāra tarifa apmērs 72,29 EUR/t (bez PVN) tiks piemērots tikai atkritumu veidam “Nešķiroti sadzīves atkritumi” (atbilstoši MK noteikumu Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” pielikumam “Atkritumu klasifikators” AKK 200301), savukārt atkritumu veidam “Sadzīves atkritumi” – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem (izņemot AKK 200301), tostarp lielgabarīta atkritumiem, tiks piemērots tarifs 135,00 EUR/t (bez PVN).

Ņemot vērā iepriekšminētās DRN likuma izmaiņas un no tām izrietošās tarifa izmaiņas par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kā arī atkritumu poligona apsaimniekotāja SIA “Getliņi EKO” noteiktās izmaiņas attiecībā uz tarifa izmaiņām atkarībā no atkritumu veida, kopējā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa par 1 m3 apsaimniekošanu ar 2022. gada 1. janvāri tiks noteikta šādā apmērā:

Nešķiroti sadzīves atkritumi[1] – EUR 15,86 bez PVN;
Mājsaimniecībās radušies lielgabarīta atkritumi un būvgruži – EUR 33,95 bez PVN;
Maksa par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu 3,49 EUR/kg bez PVN.

Papildus informējam, ka SIA “Getliņi EKO” 2021. gada 2. septembrī SPRK ir iesniedzis sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa izmaiņu projektu, kas saistīts ar jaunas poligona infrastruktūras izbūvi un ekspluatāciju. Tādejādi sagaidāms, ka pēc minētā tarifu projekta izskatīšanas un apstiprināšanas SPRK, 2022. gada sākumā varētu sekot vēl citas SIA “Getliņi EKO” tarifa izmaiņas par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā.

[1] Tikai atkritumu veidam “Nešķiroti sadzīves atkritumi” atbilstoši MK noteikumu Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” pielikumam “Atkritumu klasifikators”, AKK 200301.”

Clean R

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese