Drukāt

Ar šī gada 1.jūliju Carnikavas pagastā mainīsies ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi

.

Ādažu novada dome šī gada 23. marta sēdē apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 27/2022 par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā.

Turpmāk līdzšinējo 1,10 eiro vietā par 1 m³ dzeramā ūdens piegādi saskaņā ar jauno tarifu būs jāmaksā 1,37 eiro – par 0,27 eiro centiem vairāk. Savukārt 1 m³ notekūdeņu novadīšana un attīrīšana maksās par 0,05 eiro centiem mazāk – līdzšinējo 2,23 eiro vietā būs jāmaksā 2,18 eiro (visi minētie izcenojumi norādīti ar PVN).

Domē ir apstiprināti jauni tarifi, jo pēdējo gadu laikā novadā notikuši apjomīgi ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi, ieguldot gan Eiropas Savienības, gan pašvaldības finansējumu– izbūvēti jauni centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, iedzīvotājiem nodrošināta iespēja tiem pieslēgties.

Kopumā dzeramā ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas tarifi tiek aprēķināti, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātā tarifa aprēķināšanas metodiku, kas paredz, ka tarifā jāiekļauj ne tikai tiešās pakalpojuma sniegšanas izmaksas, bet arī jaunizveidoto pamatlīdzekļu (ūdensvadu, kanalizācijas tīklu, sūkņu staciju, attīrīšanas iekārtu u.c.) vērtība, līdz ar to pieaug izmaksas.

Saistošie noteikumi par „Carnikavas komunālservisa" sniegtajiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā nosaka – ja iepriekšējā kalendārajā gadā starpība starp pakalpojuma nodrošināšanai faktiski iegūto ieņēmumu apjomu un izlietoto līdzekļu apjomu sasniedz 5 %, aģentūrai jāpārrēķina pakalpojuma tarifs. Ņemot vērā, ka 2021. gadā mūsu novadā izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu pārsniedza ieņēmumus, tika aprēķināti jaunie tarifi.

Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese