Drukāt

Kapavietas piešķiršanas kārtība

.

Pakalpojuma apraksts Carnikavas kapsēta ir paredzēta mirušo personu apbedīšanai vai urnu ar mirušo pelniem apglabāšanai, kuru pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Carnikavas pagasta administratīvajā teritorijā. Kā arī noteikumos minētajā kārtībā:
- citu mirušo personu apbedīšanai vai urnu ar mirušo pelniem apglabāšanai neatkarīgi no to pēdējās deklarētās dzīvesvietas;
- urnu ar mirušo pelniem apglabāšanai kolumbārijā neatkarīgi no to pēdējās deklarētās dzīvesvietas;
- citu mirušo personu apbedīšanai vai urnu ar mirušo pelniem apglabāšanai ierādītajos virsapbedījumos neatkarīgi no to pēdējās deklarētās dzīvesvietas.
Tiesības uz apbedīšanu ģimenes kapavietā ir kapavietas turētājam, jau apbedītās personas laulātajam, lejupējam (bērnam), augšupējam (vecākam) un sānu (brāļa, māsas) radinieka apbedīšanai, neatkarīgi no tā, kur bija deklarēta šīs personas pēdējā dzīvesvieta.
Atbildīgā iestāde Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"
Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona, juridiska persona
Pakalpojuma apmaksas veids

Izcenojumi Carnikavas kapsētā
Bezskaidras naudas norēķini, veicot pārskaitījumu uz kapsētas apsaimniekotāja izsniegtajā rēķinā norādītajiem
bankas kontiem, ievērojot rēķinā noteikto samaksas termiņu, Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) – Stacijas ielā 7, Carnikavā.

Pakalpojuma
pieprasīšanas veids
Klātienē, e-pasts: , korespondence - rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem jāsūta pa pastu uz adresi: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, LV – 2163.
Adrese, uzziņas,
konsultācijas

Kapu pārzine Valentīna Liepiņa, tālr. 29638837.
Ādažu novada pašvaldības aģentūra
"Carnikavas Komunālserviss"
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., LV – 2163
e-pasts:
tālr.+371 67993705 

Pakalpojuma
saņemšanas veids
Klātienē
Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti
Rakstisks iesniegums (PDF WORD), uzrādot dzimtsarakstu nodaļas izdotu miršanas apliecību.
Kremācijas gadījumā jāuzrāda arī pelnu urnas pavadvēstule.
Pakalpojumu regulējošie
normatīvie dokumenti
Carnikavas pagasta domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/8 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi"
Pakalpojuma atbildes
saņemšanas laiks
1 darba diena

Par rīcību tuvinieka nāves gadījumā uzziniet Latvija.lv:
-Miršanas fakta apliecināšna
-Miršanas fakta reģistrācija
-Apbedīšanas pabalsts
-Cita saistītā informācija

 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese