Drukāt

Asenizatoru reģistrēšana un deklarācijas iesniegšana

.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Personīgi iestādē: Pašvaldības aģentūrā “Carnikavas komunālserviss”, Stacijas iela 7, Carnikavas pagasts
Pa pastu:  Stacijas iela7, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Pa tālruni:  Nav pieejams
Elektroniski:  

Pašvaldības portālā:
IESNIEGUMS
IESNIEGUMS (asenizatoru deklarācija)

Nepieciešamie dokumenti
Oriģināls IESNIEGUMS, kam jāpievieno pilnvarotu personu apliecinātas dokumentu kopijas:
1) Līgums ar (nosaukums) pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku.
2) Transportlīdzekļu nomas līgums, ja iesniedzējs nav transportlīdzekļu īpašnieks, vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā nav norādīts kā tā turētājs.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
Jāgriežas “Carnikavas komunālservisā” ar aizpildītu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu asenizators apliecina, ka:
1. asenizators ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;
2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
3. asenizatoram ir noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku.

Pakalpojuma maksa: Bezmaksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš: Aģentūra izskata asenizatora iesniegumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no visu šajos noteikumos noteiktos dokumentu saņemšanas dienas un pieņem lēmumu par asenizatora reģistrēšanu.

Reglamentējošie normatīvie akti: 
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 49/2022 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība”
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”

Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis: 67993705
e-pasts: 


_________________________________________________________________
 
SIA "Ferguson", tālr.20223335;
SIA "Asmāra", tālr.29453343;
SIA "Ādažu ūdens", tālr. 26405891;
SIA "Lattransport", tālr.27002712.
SIA "Strangs", tālr.29696693.
SIA "Aleks P", tālr.29405888.
Share on Facebook Tweet