Drukāt

Izmaiņas privātmāju klientiem

Būtiskākās izmaiņas privātmāju klientiem saistībā ar Ūdensaimniecības likumu:
Komercuzskaites mēraparāta mezgls – ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā vai — normatīvajos aktos noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas.
 
Jauniem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem komercuzskaites mēraparāta mezgls (skaitītāja aka) ir jāizbūvē par saviem līdzekļiem uz īpašuma robežas četru gadu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas 01.01.2016., pirms tam izņemot no Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk Aģentūra) tehniskos noteikumus. Ja pakalpojumu lietotājs to nav paveicis pārejas periodā, pakalpojumu sniedzējam ir tiesības izmantot savā rīcībā esošos finanšu līdzekļus komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, iekļaujot izdevumus pakalpojumu lietotāja rēķinā.
 
Esošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem komercuzskaites mēraparāta mezgla (skaitītāja akas) izbūve nav obligāta, taču jāņem vērā, ka pakalpojumu sniedzējs – Aģentūra var pieprasīt esošā komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūvi, ja tajā nebūs iespējams uzstādīt komercuzskaites mēraparātu vai piekļuve mezglam būs apgrūtināta.
 
Komercuzskaites mēraparāts — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla (skaitītāja akas) izbūves, komercuzskaites mēraparātu (ūdens skaitītāju) uzstāda, noplombē un turpmāk verificē pakalpojumu sniedzējs (Aģentūra) par saviem līdzekļiem.
Esošajiem pakalpojumu lietotājiem Aģentūra komercuzskaites ūdens patēriņa skaitītājus uzstādīs pakāpeniski, nomainot skaitītājus, kam beidzas verifikācijas termiņš.
Pakalpojuma lietotājam ir pienākums nodrošināt netraucētu pieeju komercuzskaites mēraparāta mezglam, kā arī aizsargāt komercuzskaites mēraparāta mezglu un komercuzskaites mēraparātu no bojājumiem. Par meraparāta darbības traucējumiem nekavējoties jāziņo Aģentūrai.
 
Norēķinu kārtība – Pakalpojumu lietotājam katra mēneša beigās no 27.- 30. datumam ir jāsniedz pakalpojumu sniedzējam (Aģentūrai) informācija par skaitītāja rādījumiem.
Lai turpmāk uzlabotu ūdens patēriņa uzskaiti pēc četru gadu pārejas perioda ūdens patēriņa skaitītāji rādījumi tiks nolasīti attālināti.
 
Noderīga informācija:
 
Share on Facebook Tweet