Drukāt

Sniedz informāciju par problēmām novada teritorijā -mobilajā aplikācijā “Ziņo Ādažos”!

.

Zino Adazos logoĀdažu novada pašvaldība sadarbībā ar SIA Mobio ir ieviesusi mūsdienīgu rīku – bezmaksas aplikāciju “Ziņo Ādažos” (vecā versija: Mobio) un aicina visus novada iedzīvotājus to lietot viedtālrunī vai planšetdatorā, kas ļauj aktīvi iesaistīties novada uzlabošanā, ar aplikācijas palīdzību ziņojot par problēmjautājumiem.
Nolūzis koks, ielu apgaismojuma traucējumi, nelegāla izgāztuve, nepareizi novietota automašīna, netīrīts ceļš, ceļu norāžu bojājumi, sabiedriskās kārtības pārkāpumi vai nodarīts kaitējums apkārtējai videi – fiksē notikušo, nofotografējot, informē pašvaldību vai VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un seko līdzi risinājumam turpat mobilajā aplikācijā! Ja ziņojumu sūtīsi no fiksētās vietas, aplikācija automātiski noteiks foto uzņemšanas vietu* un ziņojums nonāks pie atbildīgā dienesta.
Atzīmējam, ka uzdevuma izpildei būtiskākais parametrs ir precīzu koordinātu norādīšana. Izvēloties sadaļu Valsts ceļi, iespējams sūtīt ziņu arī par valsts nozīmes autoceļiem.

Drukāt

Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

.

Teritorijas kopsana

✅ Stājušies spēkā saistošie noteikumi “Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”
✅ Tie nosaka kārtību, kādā tiek uzturēta tīrība un veikti teritorijas sakopšanas darbi nekustamā īpašuma teritorijā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un nedzīvojamo namu publiskajās un privātajās teritorijās, veikta īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana
✅ No vispārēja aizlieguma publiskajos apstādījumos un ielām piegulošajā zaļajā zonā novietot mehāniskos transportlīdzekļus, noteikts izņēmums, paredzot, ka mehānisko transportlīdzekli atļauts novietot stāvēšanai zaļajā zonā ielu sarkano līniju robežās privātīpašumiem piegulošajās teritorijās, kur nav speciāli paredzētu stāvvietu vai, ja tās ir aizņemtas, tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu, to neaizliedz izvietotās ceļa zīmes, un tas ir saskaņots ar attiecīgā privātīpašuma īpašnieku.
✅ Īpašumiem piegulošajās teritorijās, kas pieder pašvaldībai, aizliegts stādīt un audzēt kokus un krūmus, izņemot, ja tas ir saskaņots ar pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss”.
✅ Ēku fasādes un citas ārējas konstrukcijas īpašnieki uztur tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārt esošo ainavu.
➡️ Saistošie noteikumi pilnā apjomā lasāmi šeit: https://ej.uz/zjzd

Drukāt

Uzsākta decentralizēto jeb lokālo kanalizācijas sistēmu pārbaude privātīpašumos!

.

DKS tualetePA “Carnikavas komunālserviss” sācis novada teritorijā esošo decentralizēto jeb lokālo kanalizācijas sistēmu pārbaudi.
Pārbaudes veiks īpašumos, kur kanalizācijas sistēma nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, bet tiek izmantota lokālā– individuālā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, krājtvertne vai septiķis.

Ja decentralizēto jeb lokālo kanalizācijas sistēmu esat reģistrējis, tad izlases kārtībā ar Jums var sazināties pašvaldības atbildīgā persona, kurai īpašnieka pienākums ir nodrošināt piekļuvi kanalizācijas sistēmas tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un darbības pārbaudei.

Ja decentralizēto jeb lokālo kanalizācijas sistēmu neesat reģistrējis, tad, pirmkārt, tas ir steidzami jāizdara. Jo pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam bija jāiesniedz līdz 2018. gada 31. decembrim. Pamatojoties uz to, ka preventīvais darbs ir ilgstoši veikts, bet joprojām ir mājsaimniecības, kuras nav veikušas decentralizētās kanalizācijas reģistrāciju, konstatējot mājsaimniecības, kuras nav pieslēgušās centralizētajiem tīkliem un nav reģistrējušas decentralizētās kanalizācijas sistēmu, nekustamo īpašumu īpašnieki vai valdītāji tiks sauktas pie administratīvās atbildības, piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 10 līdz 350 euro, juridiskām personām no 10 līdz 1400 euro.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese