Drukāt

Energopārvaldība

.

Ādažu novada pašvaldība 2015.gadā izstrādāja un apstiprināja savu pirmo Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu līdz 2020.gadam. Ņemot vērā novadu reformu, kuras rezultātā Ādažu novadu turpmāk veido gan Ādažu, gan Carnikavas pagasti, kā arī likumdošanas izmaiņas un jaunus ES izvirzītos mērķus enerģētikas un klimata jomās līdz 2030.gadam, atjaunotais Ādažu novada IEKRP 2021.gadā ir pārskatīts un papildināts ar jauniem īsa un vidēja termiņa mērķiem līdz 2030.gadam, kā arī rīcībām to sasniegšanai.
Valsts augstākajā ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentā „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” kā galvenais mērķis enerģētikas sektorā ir noteikta valsts enerģētiskās neatkarības nodrošināšana, palielinot energoresursu pašnodrošinājumu un integrējoties ES enerģijas tīklos.


AER un energoefektivitātes jomā ir noteikti šādi prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni (iespējamie risinājumi):
• enerģētiskā drošība un neatkarība;
• AER (biomasas, salmu, niedru, kūdras, vēja, saules, biogāzes) izmantošana un inovācija;
• energoefektivitātes pasākumi (daudzdzīvokļu māju renovācija, siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, investīcijas CSS, energoefektīvs ielu apgaismojums pilsētās, racionāla enerģijas patēriņa veicināšana mājsaimniecībās, valsts un pašvaldību iepirkumu konkursu kritērijos būtu jāiekļauj energoefektivitāte un produktu dzīves cikla analīzes apsvērumi);


Uzlabošanas pasākumi (Siltuma ražošana)
Siltuma ražošanas piegādes uzņēmums - Ādažu novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” siltumapgādi Carnikavas pagastā nodrošina 13 katlu mājas, no tām 6 centralizētās apkures katlu mājas un 7 lokālās katlu mājas. 12 no tām kurināmais ir dabas gāze, viena izmanto koksnes granulas.
Carnikavas centrālās siltumapgādes sistēmai pievienoti 49 patērētāji (klienti), tai skaitā 37 dzīvojamās mājas, 3 pašvaldības iestādes (skola, bērnudārzs, tautas nams) un 9 uzņēmumi. Patērētāju apkurināmā platība ir aptuveni 48 tūkstoši m2. Carnikavas pagastā ir 6 centralizētās siltumapgādes sistēmas. Siltuma apgādes zonas nav savstarpēji savienotas, un katra nodrošina savu atsevišķu rajonu. Šajos 6 rajonos kopā ir ap 2,84 km siltumtīklu. No tām ārējās siltumtrases ir 1,7 km, iekšējās 1,14 km.

Daudzdzīvokļu ēkas Carnikavā būvētas, galvenokārt, pagājušā gadsimta 60. gados, un tām ir zema energoefektivitāte. Lielāko daļu — aptuveni 83% siltumenerģijas patērē iedzīvotāji (mājsaimniecības) apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Juridisko personu siltumenerģijas patēriņš ir atbilstoši 17%.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” regulāri veic vairākus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus - siltumtrašu apsekošanu bojājumu noteikšanai, mūsdienīgu un efektīvu iekārtu uzstādīšana, siltuma zudumu samazināšana, attālinātu datu nolasīšanas sistēmu ieviešana.


Energopārvaldības politika
Energoefektivitāte un atjaunojamie energoresursi ir pamatkritēriji, lai virzītos ilgtspējīgas attīstības virzienā, kā rezultātā ir iespējams ieekonomēt publisko finansējumu. Mēs esam apņēmušies samazināt mūsu novada teritorijā CO2 emisijas līdz 2030. gadam par 15% pret 2020. gadu.
Aktīva iesaistīto pušu dalība ir pamatnosacījums, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Plānošanā jāņem vērā visi normatīvie akti, kā arī jāveic nepieciešamos uzlabojumus energoefektivitātes paaugstināšanai novada teritorijā. Ādažu novada pašvaldība šo enerģētikas politiku ir apņēmusies ieviest, ņemot vērā energopārvaldības sistēmas pamatprincipus atbilstoši ISO 50001 standartam. Ādažu novada pašvaldības darbinieki ir iesaistīti energopārvaldības sistēmas atjaunošanā (Ādažu un Carnikavas pagasti kopā) un uzturēšanā, kā arī par to informē citus. Enerģijas samazināšanas pasākumi ir virzīti uz to, lai, pirmkārt, samazinātu enerģijas patēriņu gan pašvaldības ēkās un ielu apgaismojumam, gan daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, otrkārt, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu plašāku lietojumu Ādažu novada teritorijā. Atbalstīt energoefektīvu produktu iegādi un pakalpojumus, kā arī ilgtspējīguma kritērijus piemērot infrastruktūras projektēšanā novada teritorijā.

Siltuma ražošanas piegādes uzņēmuma Ādažu novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” energopārvaldības politika ir kā pamats visiem rekonstrukcijas un uzlabošanas posmiem uzņēmumā, kas sevī ietver plānošanas, īstenošanas, darbības un snieguma novērtēšanas aspektus.


Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” savas darbības un uzlabojumu veikšanas laikā primāri balstās uz šādām pamatvērtībām:
• racionāla resursu un enerģijas izmantošana;
• uz zināšanām, pieredzes un aprēķiniem balstītas darbības;
• savstarpēja sadarbība un komunikācija uzņēmumā;
• pārvaldības sistēmas nepārtraukta pilnveidošana.


Lai to īstenotu, tiek veikti šādi galvenie pasākumi:

• nodrošināta energopārvaldības sistēmas atbilstība normatīvajiem aktiem, kas ir attiecināmi uz uzņēmuma enerģijas lietošanu, patēriņu un energoefektivitāti;
• nodrošinātas darbinieku apmācības par energopārvaldības īstenošanu, uzturēšanu un pilnveidošanu, uzsverot sistēmas nozīmīgumu uzņēmuma darbībā un attīstībā;
• izstrādāta monitoringa sistēma, kur noteiktos laika intervālos tiek fiksēti lielumi, lai uzraudzītu uzņēmuma izvēlēto energoefektivitātes kritēriju – indikatoru atbilstību nospraustajām robežām;
• atbalstīta energoefektīvu produktu un iekārtu iegāde, lai paaugstinātu uzņēmuma enerģētisko efektivitāti;

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums