Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" ir viena no nedaudzām iestādēm visā valstī, kas novada administratīvajā teritorijā nodrošina pilnu saimniecisko pakalpojumu spektru.
 
Aģentūra organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus:
- ūdensapgādi,
- kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu,
- siltumapgādi,
- atkritumu apsaimniekošanu.
 
Aģentūra nodrošina:
pašvaldības teritoriju apsaimniekošanu, labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
- ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu, uzturēšanu un apgaismošanu,
- parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu,
- atkritumu savākšanu pašvaldības valdījumā esošajās teritorijās,
- kapsētu uzturēšanu.
 
Aģentūra īsteno polderu teritoriju apsaimniekošanu, kā arī veic citus nepieciešamos uzdevumus. Saimniecisko uzdevumu koncentrēšana vienā iestādē ļauj lietderīgi izmantot finanšu, saimnieciskos un cilvēku resursus, kas nepieciešami pašvaldības saimniecības uzturēšanai.
 
Ar katru gadu "Carnikavas Komunālservisa" apsaimniekošanā nodoto īpašumu skaits palielinās, un šobrīd aģentūra apsaimnieko gandrīz 500 atsevišķas pašvaldības zemes īpašuma vienības.
 
"Carnikavas Komunālservisa" darbību pārrauga Carnikavas novada dome. Šobrīd tajā strādā 88 darbinieki.
 
Aģentūra darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likumu, likumu "Par pašvaldībām", citiem Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, Carnikavas novada domes lēmumiem un aģentūras nolikumu.
 
Aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" manta saskaņā ar noslēgto apsaimniekošanas līgumu ir pašvaldības manta, kas nodota aģentūras valdījumā.
 
Aģentūrai ir juridiskas personas statuss – 2004. gada 2. februārī tā reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas Nr. 90001691745.
 
 
 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums