Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" ir viena no nedaudzām iestādēm visā valstī, kas novada administratīvajā teritorijā nodrošina pilnu saimniecisko pakalpojumu spektru.
 
Aģentūra organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus:
- ūdensapgādi,
- kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu,
- siltumapgādi,
- atkritumu apsaimniekošanu.
 
Aģentūra nodrošina:
pašvaldības teritoriju apsaimniekošanu, labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
- ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu, uzturēšanu un apgaismošanu,
- parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu,
- atkritumu savākšanu pašvaldības valdījumā esošajās teritorijās,
- kapsētu uzturēšanu.
 
Aģentūra īsteno polderu teritoriju apsaimniekošanu, kā arī veic citus nepieciešamos uzdevumus. Saimniecisko uzdevumu koncentrēšana vienā iestādē ļauj lietderīgi izmantot finanšu, saimnieciskos un cilvēku resursus, kas nepieciešami pašvaldības saimniecības uzturēšanai.
 
Ar katru gadu "Carnikavas Komunālservisa" apsaimniekošanā nodoto īpašumu skaits palielinās, un šobrīd aģentūra apsaimnieko gandrīz 500 atsevišķas pašvaldības zemes īpašuma vienības.
 
"Carnikavas Komunālservisa" darbību pārrauga Carnikavas novada dome. Šobrīd tajā strādā 88 darbinieki.
 
Aģentūra darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likumu, likumu "Par pašvaldībām", citiem Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, Carnikavas novada domes lēmumiem un aģentūras nolikumu.
 
Aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" manta saskaņā ar noslēgto apsaimniekošanas līgumu ir pašvaldības manta, kas nodota aģentūras valdījumā.
 
Aģentūrai ir juridiskas personas statuss – 2004. gada 2. februārī tā reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas Nr. 90001691745.
 
 
 
Share on Facebook Tweet