Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk – Aģentūra) ir Ādažu novada domes izveidota un tās pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde.

Aģentūras mērķis ir apsaimniekot pašvaldības īpašumus un organizēt, sniegt komunālos pakalpojumus personām domes noteiktajā kārtībā.

Aģentūra īsteno pašvaldības funkcijas vides pārvaldības, labiekārtošanas, sanitārās tīrības un apsaimniekošanas darba organizācijā Ādažu novada teritorijā. Nodrošina siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumus Carnikavas pagasta iedzīvotājiem.

Aģentūra organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus Carnikavas pagastā:
- ūdensapgādi,
- kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu,
- siltumapgādi,
- atkritumu apsaimniekošanu.

Aģentūra nodrošina:
- pašvaldības teritoriju apsaimniekošanu, labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
- pašvaldības ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu, uzturēšanu un apgaismošanu,
- parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu,
- atkritumu savākšanu pašvaldības valdījumā esošajās teritorijās,
- kapsētu uzturēšanu,
- polderu teritoriju apsaimniekošanu.

Aģentūra veic:
- atzinumu izsniegšanu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā,
- topogrāfiju saskaņošanu,
- tehnisko noteikumu izsniegšanu,
- rakšanas darbu atļauju izsniegšanu,
- decentralizēto kanalizācijas sistēmu apliecinājum reģistrēšanu,

Ar katru gadu "Carnikavas Komunālservisa" apsaimniekošanā nodoto īpašumu skaits palielinās, un šobrīd aģentūra apsaimnieko 953 atsevišķas pašvaldības zemes īpašuma vienības un 68 pašvaldības ēkas un telpas, tai skaitā izglītības iestādes. Aģentūrā strādā 204 darbinieki.

Aģentūra darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai skaitā Publisko aģentūru likumu, pašvaldības saistošajiem noteikumiem un domes lēmumiem Aģentūras atbildības jomās, kā arī Aģentūras nolikumu.

Aģentūrai ir juridiskas personas statuss – 2004. gada 2. februārī tā reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas Nr. 90001691745.

Pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumi un to cenrādis

Pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025. gadam

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums