Drukāt

Par siltumtrases remontdarbiem 14.11.2023

.

14.11.2023. laika posmā no plkst.8.00-17.00 sakarā ar plānotiem remontdarbiem, lai novērstu siltumnesēja noplūdi siltumtrasē, tiks samazināta siltumnesēja temperatūra un spiediens. Tā rezultātā netiks nodrošināta karstā ūdens padeve un siltumapgāde ēkām Liepu iela 1, 2, 3, 4 Tulpju iela 1, 2, 3, 4 O. Vācieša iela 22, 24, 26, 30.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Drukāt

Par apkuri un karsto ūdeni Stacijas ielā 13, Carnikavā

.

337132641 775043327083471 1700739099483893481 nInformējam, ka 15.11.2023. no plkst. 9.00 līdz 15.00 sakarā ar siltumenerģijas skaitītāja maiņu Stacijas ielā 13, Carnikavā nebūs iespējams nodrošināt karsto ūdeni un apkuri ēkai.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Drukāt

Par Viduslatvijas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu - tiešsaistē

.

504535  61448558ceaa9Atgādinām par "Viduslatvijas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2028. gadam" plāna un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu, kas notiks 2023. gada 15. novembrī plkst. 15:00 SIA “Getliņi EKO” Vides izglītības centrā Stopiņu pag., Rumbulā, Kaudzīšu ielā 57.

Tā kā sabiedrība ir izrādījusi lielu interesi, diemžēl, SIA “Getliņi EKO” Vides izglītības centrs, klātienē var uzņemt ierobežotu dalībnieku skaitu, tāpēc pēc iespējas aicināsim visus pieslēgties attālināti MS Teams platformā.

Pieslēgšanās saite: https://ej.uz/txbp

Sīkāka informācija: https://ej.uz/nn53

Drukāt

Vai bioloģisko atkritumu apsaimniekošana izmaksā tikpat, cik sadzīves atkritumu apsaimniekošana?

.

‼️ Esam saņēmuši jautājumu: vai bioloģisko atkritumu apsaimniekošana izmaksā tikpat, cik sadzīves atkritumu apsaimniekošana? ‼️

Atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai bioloģisko atkritumu šķirošana iedzīvotājiem tiek nodrošināta par zemāku maksu nekā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošana.

Ādažu pilsētā un pagastā 2023. gadā:

  • bioloģisko atkritumu apsaimniekošana ir 26,33 eiro/m3;
  • nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošana ir 32,91 eiro/m3.

Carnikavas pagastā 2023. gadā:

  • bioloģisko atkritumu apsaimniekošana ir 24,37 eiro/m3;
  • nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošana ir 30,46 eiro/m3.


Šķirojot atkritumus mēs ne tikai samazinām savas ikdienas izmaksas, bet arī – ietekmi uz mūsu dzīves vidi!

Papildus informācija par iespējām šķirot atkritumus Ādažu novadā pieejama interneta adresē: www.skiroviegli.lv Ādažu novads

Drukāt

Aicinājums pieteikties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Gaujā Ādažu novadā 2024.gadam

.

2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 33. §) tika pieņemti Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos".
 
Tie paredz palielināt nēģu zvejas rīku limitu Ādažu novadā Gaujas upē, izvietojot taci ar diviem murdiem pirms valsts autoceļa A1 Gaujas tilta. Zvejas limita izmantošanas papildu nosacījumi -viena gada nozvejas limits ne vairāk kā 160 kg. Zvejas rīku limits piešķirts līdz 2024. gada 31. decembrim.
 
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” 10.3. punkts nosaka, ka nēģu tacis ir upes gultnē stacionāri vienā rindā nostiprināti nēģu murdi. Savukārt 31.1. punkts nosaka, ka ar nēģu taci drīkst aizšķērsot ne vairāk kā divas trešdaļas no brīvās ūdens platības (ar murdiem – ne vairāk kā pusi). Šis ierobežojums skar tikai ar zveju tieši saistītās konstrukcijas (t.i., murdus vai vairogus straumes pārveidošanai). Laipas minimālais un maksimālais garums nav noteikts.
 
Latvijā nēģus ar tačiem zvejo trīs upēs – Salacā, Ventā un Svētupē. Ir divu veidu nēģu tači. Vairumā zvejas vietu izmanto tačus, kuros nēģi tiek zvejoti “uz atkritiena”, t.i., murdi tacī tiek ievietoti ar atvērumu augšteces virzienā un nēģus murdā iespiež spēcīgā straume, kas veidojas starp upē ievietotiem vairogiem vai plāksnēm. No pārējām vietām atšķirīgs taču uzbūves princips ir Salacgrīvas tacī Nr.1, kurā murdi tiek ievietoti ar atvērumu lejteces virzienā un migrējošie nēģi tajos iepeld līdzīgi kā parastos nēģu zvejas murdos.
 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR ( turpmāk-Institūts) rekomendē Gaujā izmantot tradicionālos nēģu tačus, kuros nēģi tiek zvejoti “uz atkritiena”.
 
Papildu informācija par nēģu zveju Latvijā ir atrodama Institūta sagatavotā zinātniskā publikācijā:
River lamprey, Lampetra fluviatilis L., fishery in Latvia – insight into the origin of catch statistics data (sciendo.com)
 
Papildus prasības rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pretendentam.
 
Pašvaldība vēlas, lai jaunizveidotā nēģu zvejas vieta ar taci un diviem murdiem tiktu izveidota kā tūrisma objekts, piesaistot apmeklētājus. Iespējamā vieta varētu būt, piemēram, Kārklu ielas galā pie Gaujas.
 
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 43.punkta prasībām, ja rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumu skaits pārsniedz neiznomāto un brīvi pieejamo rūpnieciskās zvejas tiesību iespējas, rīko rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli.
 
Šo pašu noteikumu 48.punkts nosaka, ka Zvejniecības likuma 11.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos tiek rīkota slēgtā izsole, un tajā piedalās tikai tās fiziskās un juridiskās personas, kurām ir iepriekš noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums vai kuras ir iesniegušas rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesniegumus un kurām saskaņā ar Zvejniecības likumu ir priekšrocības uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu.
 
Savukārt Zvejniecības likuma 11.panta septītajā daļa nosaka, ka izsoli var organizēt gan juridiskajām un fiziskajām personām, kurām saskaņā ar šā likuma 7.panta sesto daļu ir dodama priekšroka zvejai attiecīgos ūdeņos vai to daļā (slēgtā izsole), gan visiem interesentiem (atklātā izsole) uz atlikušo nozvejas apjomu, zvejas rīku un zvejas vietu skaitu.
 
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa – “Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā, ievērojot nosacījumu, ka publiskajos ūdeņos, kas norādīti Civillikuma 1.pielikumā, šai zvejai var iedalīt tikai zivju murdu limitu”.
 
Iesniegumus adresēt Ādažu novada domei ar norādi “Pieteikums rūpnieciskās zvejas tiesību nomai 2024.gadam”. Iesniegšanas beigu termiņš – 21.11.2023.
 
Sagatavoja R.Garenčiks, tālr.29221475
Drukāt

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu

.

20231101 114930
Ja Tu dzīvo daudzdzīvokļu mājā, galva lieki nav jālauza, jo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas visu sakārtos videi draudzīgi.
 
BET, ja Tu dzīvo privātmājā, viensētā vai lauku teritorijā, ļoti iespējams, ka izmanto decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS).
 
Vienalga, vai tas ir septiķis, krājtvertne vai bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, galvenā atšķirība no centralizētās notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas ir tā, ka Tev pašam ir daudz vairāk jārūpējas, lai visa radītā notekūdeņu “šmuce” tiktu attīrīta.
 
Ir ļoti svarīgi rūpēties, lai DKS vienmēr būtu darba kārtībā, citādi daļa no Tava radītā piesārņojuma noplūdīs augsnē, pazemes ūdeņos un nonāks arī Tavā ūdens glāzē.
 
Pirms vairāk nekā pieciem gadiem daudzu Latvijas iedzīvotāju mērs bija pilns, jo kaimiņu neattīrītie kanalizācijas ūdeņi ietecēja vietējos grāvjos un peldvietās, bojājot dzīves vidi un radot apdraudējumu veselībai. Rezultātā mūsu valstī tika nolemts, ka visas DKS ir jāreģistrē un jāsakārto atbilstoši normatīvu prasībām.
 
Daļa iedzīvotāju to ir izdarījusi, taču liela daļa no atbildības izvairās.
 
Būtiski piebilst, ka noteikumi neaizliedz nevienu decentralizētās sistēmas veidu – tai skaitā pārvietojamo vai sauso tualešu lietošanu.
 
DKS reģistrācija ir pavisam vienkārša: īpašniekam ir jānosūta reģistrācijas pieteikums pašvaldībai, kura konkrētajā teritorijā veido decentralizētās kanalizācijas reģistru. Pieteikumā jānorāda, kam sistēma pieder un kāda veida sistēma tiek izmantota. Veidlapu vari atrast šeit!
 
Ja vēl neesi reģistrējis savu DKS vai zini kādu, kurš to nav izdarījis, atgādini, ka tas ir jāizdara.
 
Soda naudu par neizdarību varbūt varēsi samaksāt, bet piesārņotu vidi vai sabojātas attiecības ar kaimiņiem atgriezt harmonijā būs daudz grūtāk..

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums