Drukāt

Tiek uzsākti remontdarbi Vecštāles ceļā

.

Picture1Iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Ādažu novada pašvaldība 2023.gada beigās noslēdza līgumu ar būvuzņēmēju SIA ”Valkas ceļi” par Vecštāles ceļa seguma pārbūvi.
Projekta realizācija notiek sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju, kura ir objekta finansētājs.
Paredzētais finansējums ir 1 856 931 EUR.
Projektētājs SIA “Projekts EAE”.
Būvuzraudzību veic SIA “Jurevičs un partneri”.
Pārbūves darbu pabeigšanas termiņš ir 2024.gada oktobris.

Saskaņā ar noslēgto līgumu paredzēta Vecštāles ceļa pārbūve no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam, izbūvējot šķembu seguma apakškārtas un asfaltbetona seguma kārtas, veicot divkārtu virsmas apstrādi, izbūvējot nobrauktuves, atjaunojot grāvjus, demontējot vecās un uzstādot jaunas caurtekas, veicot krūmu un koku zāģēšanu, ūdens novadteknes uzstādīšanu, nogāžu nostiprināšanu, nomaļu izbūvi, uzstādot drošības barjeras kritiskajās vietās, ceļa zīmes un uzklājot brauktuves horizontālos apzīmējumus.

Darbi objektā uzsākti 2024.gada februārī. Izpildīti visi darbu uzsākšanai nepieciešamie nosacījumi un saskaņojumi. Veikta ceļa trases uzmērīšana un nospraušana, krūmu un koku zāģēšana, celmu laušana, esošo caurteku demontāža un uzstādīšana.

Darbu izpildes intensitāte palielināsies, iestājoties atbilstošākiem laika apstākļiem.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un ņemt vērā esošos apgrūtinājumus būvniecības laikā.
Drukāt

Aicinām reģistrēt Decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS)!

.

Unsplash

Arī Tava dārza mazmājiņa ir kanalizācijas sistēma.
Vienalga, vai tas ir septiķis, krājtvertne vai bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, galvenā atšķirība no centralizētās notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas ir tā, ka Tev pašam ir daudz vairāk jārūpējas, lai visa radītā notekūdeņu “šmuce” tiktu attīrīta.
Ir ļoti svarīgi rūpēties, lai DKS vienmēr būtu darba kārtībā, citādi daļa no Tava radītā piesārņojuma noplūdīs augsnē, pazemes ūdeņos un nonāks arī Tavā ūdens glāzē.
Daļa iedzīvotāju to ir izdarījusi, taču liela daļa no atbildības izvairās.
Būtiski piebilst, ka noteikumi neaizliedz nevienu decentralizētās sistēmas veidu – tai skaitā pārvietojamo vai sauso tualešu lietošanu.
  • DKS reģistrācija ir pavisam vienkārša: īpašniekam ir jānosūta reģistrācijas pieteikums P/A “Carnikavas komunālserviss”, kas veido decentralizētās kanalizācijas reģistru. Pieteikumā jānorāda, kam sistēma pieder un kāda veida sistēma tiek izmantota.
  • Ja vēl neesi reģistrējis savu DKS vai zini kādu, kurš to nav izdarījis, atgādini, ka tas ir jāizdara.
Soda naudu par neizdarību varbūt varēsi samaksāt, bet piesārņotu vidi vai sabojātas attiecības ar kaimiņiem atgriezt harmonijā būs daudz grūtāk.
Drukāt

Ūdens padeves pārtraukums Lilastē!

.

4Informējam, ka 29.02.2024. Saistībā ar AS "Sadales tīkls" elektrības atslēgumu no plkst.09.00 līdz 14.00 tiks pārtraukta ūdens padeve Lilastē. Plānotais ūdens padeves atjaunošanas laiks - 15:00 vakarā.
Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama tā uzduļķošanās.


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 
Drukāt

Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtību Ādažu novadā

.

Carnikavas pagasta iedzīvotāji, ievērosim noteikumus !

Cienījamie Carnikavas pagasta iedzīvotāji vēlamies atgādināt, ka pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības domes saistošiem noteikumiem Nr. 72/2022 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā" ūdenssaimniecības kanalizācijas sistēmā aizliegts novadīt notekūdeņus no asenizācijas cisternām, izmest atkritumus, novadīt virszemes noteces ūdeņus (lietusūdens) un gruntsūdeņus bez saskaņošanas ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju Ādažu novada administratīvajā teritorijā un Ūdenssaimniecības sistēmas īpašnieku. Par šī punkta neievērošanu personu sauc pie administratīvās atbildības, piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 80 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai līdz 300 naudas soda vienībām.

Ādažu novada pašvaldības policija un Ādažu novada būvvalde veic šo noteikumu ievērošanas kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Ādažu novada pašvaldības Administratīvā komisija. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no šo saistošo noteikumu ievērošanas un pienākuma atlīdzināt materiālos zaudējumus.

Ministru kabineta noteikumu Nr.174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" punkts Nr.53 nosaka, ka kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu pakalpojuma sniedzējs aprēķina, ja pakalpojuma sniedzējs ir nodrošinājis ūdens piegādi līdz piederības robežai vai notekūdeņu novadīšanu no piederības robežas, bet, veicot centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas pārbaudi, tiek konstatēts, ka pakalpojuma līgumā nav iekļauta virszemes ūdeņu vai gruntsūdeņu novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai pakalpojuma lietotāja kanalizācijas izvadam ir pievienota drenāžas sistēma bez normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātās būvniecības dokumentācijas.

Ja konstatēti šo noteikumu 53. punktā minētie pārkāpumi, patērētā ūdens vai novadīto notekūdeņu daudzumu aprēķina, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Ja pārkāpuma izdarīšanas laiks nav precīzi nosakāms, pieņem, ka pārkāpums izdarīts vienu mēnesi iepriekš, skaitot no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs konstatējis pārkāpumu.

Kompensācijas apmēru pakalpojuma sniedzējs aprēķina, ņemot vērā šo noteikumu 51.2. apakšpunktā noteikto tarifu vai maksu par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem un šo noteikumu 54. punktā noteiktajā kārtībā aprēķināto patērētā ūdens vai novadīto notekūdeņu daudzumu pārkāpuma periodā. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs noslēgt ar pakalpojuma lietotāju izlīgumu par kompensācijas apmēru un tās samaksas kārtību.

Informējam, ka p/a "Carnikavas komunālserviss" darbinieki turpinās veikt maģistrālo kanalizācijas tīklu pārbaudi Carnikavas pagastā ar nolūku likvidēt virszemes ūdeņu, gruntsūdeņu un drenāžas sistēmu ūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā.


Paldies par sapratni

P/a "Carnikavas komunālserviss"
Drukāt

Pa kuru ceļu Tu ietu?

.

2024 02 01 13 13 54 537Vai suņu ekskrementu klātu vai pa tīru trotuāru, kur vari pastaigāties ar paceltu galvu, nemitīgi nebaidoties iekāpt kādā "čupiņā"?

 

 

  • Atgādinām - pirms dodies pastaigā ar savu mīluli, paņem līdzi maisiņu, lai pēc jūsu pastaigas arī citi var pastaigāties estētiskā vidē. Ja Tevi uztrauc tas, ka plastmasas maisiņi nav videi draudzīgi, lieliski! Veikalos ir pieejami bioloģiski noārdāmi maisiņi. Vai arī vari izmantot mazu lāpstiņu, ar kuru aiznest čupiņu līdz tuvākajai atkritumu urnai.
  • Ādažu novada pašvaldība, atbalstot suņumīļus un rūpējoties par pārējiem iedzīvotājiem, ir uzstādījusi Ādažu pagastā 35 un Carnikavas pagastā 23 suņu ekskrementu savākšanas urnas.

Urnām regulāri tiek papildināti maisiņi, bet bieži saskaramies ar problēmu, ka negodprātīgi suņu saimnieki paņem visu ievietoto maisiņu iepakojumu. Iespēju robežās šo problēmu mēģinām risināt.
Paldies tiem suņu saimniekiem, kuri vienmēr savas pastaigu takas atstāj tīras!

Atceries - atbildība par suni nozīmē arī atbildību par Tava suņa ekskrementiem!

Drukāt

Avārijas bedrīšu labošana

.

5fc3c297-0340-465e-b0e4-598801c1e4d2Ādažu novadā tiek veikta avārijas bedrīšu labošana uz asfaltētajām ielām. Avārijas remonta galvenais uzdevums ir novērst satiksmei bīstamas situācijas.

Cietā seguma ielu un ceļu remonts - šobrīd tiek aizlāpītas avārijas bedrītes ar pagaidu materiālu “auksto asfaltu”, kas ir pagaidu risinājums. Aukstā asfaltbetona ieklāšanas tehnoloģija paredz, ka bedrīte maksimāli tiek iztīrīta, nosusināta un tiek ieklāts aukstais asfaltbetons.
Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem bedrītes tiks labotas izmantojot karsto asfaltbetonu. Lai veiktu bedrīšu remontu izmantojot karsto asfaltbetonu, nepieciešama gaisa vidējā temperatūra, kas nav zemāka par +10C grādiem.

Šobrīd grants ceļi ir pārmitrināti, to nestspēja ir zudusi, un satiksmes ietekmē strauji veidojas bedres un iesēdumi, kurus pārmitrinātās segas konstrukcijas dēļ nav iespējams kvalitatīvi novērst ar autoceļu greiderēšanu un jauna materiāla iestrādi. Darbi šādos apstākļos netiek veikti arī tādēļ, ka ar uzturēšanas smagsvara tehniku var vēl vairāk pasliktināt autoceļa stāvokli.
Grants ceļu uzturēšanas darbi tiks uzsākti, kad ceļi būs izžuvuši. Ja grants ceļu greiderēšana un iesēdumu piebēršana tiks veikta neatbilstošos laika apstākļos ceļu stāvoklis tikai pasliktināsies. Autovadītājiem ir jāņem vērā, ka šķīdoņa laikā braukšanas apstākļi var būt apgrūtinoši.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums