KĀPĒC JĀPĀRSLĒDZ LĪGUMS AR PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU?

Ar Carnikavas pagasta daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem noslēgtie komunālo pakalpojumu līgumi par Aģentūras sniegtajiem ūdensapgādes un siltumapgādes pakalpojumiem neatbilst Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma (turpmāk – likums) prasībām. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem nepieciešams izpildīt Likuma 17.2 pantā noteikto pienākumu, t.i., nepieciešams pilnvarot vienu personu, kas var būt arī pārvaldnieks, pakalpojuma līguma noslēgšanai visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā (turpmāk – Līgums).

KĀPĒC JĀPILNVARO PERSONA LĪGUMA SLĒGŠANAI?

Likums nosaka, ka Līgumu var noslēgt tikai ar dzīvokļu īpašnieku kopību kā pakalpojumu saņēmēju. Tādēļ dzīvokļu īpašniekiem, pamatojoties uz Dzīvokļu īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu lēmumu, jāpilnvaro viena persona, kas var būt arī pārvaldnieks vai apsaimniekotājs. Pilnvarotā persona slēdz Līgumu ar Aģentūru par ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu vai tikai par vienu no šiem pakalpojumiem visu dzīvojamās mājas īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) vārdā. Līdz ar jaunā Līguma stāšanos spēkā, iepriekš noslēgtie līgumi spēku zaudēs.
Noslēdzot līgumu ar pilnvaroto personu, pakalpojuma pieejamība tiks nodrošināta visiem dzīvokļu īpašniekiem.

KAS NOTIEK, JA PILNVAROTĀ PERSONA NENOSLĒDZ JAUNU LĪGUMU?

Ja dzīvokļu īpašnieki nepieņems lēmumu par pilnvarotās personas izvēli, norēķina veidu, kā arī aprēķina kārtību, kā rezultātā netiks noslēgti pakalpojumu līgumi, Aģentūra var būt spiesta pārtraukt pakalpojumu sniegšanu dzīvojamai mājai.

VAI VAR TURPINĀT MAKSĀT KĀ IEPRIEKŠ (pa tiešo uz p/a “Carnikavas komunālserviss)”?

Jā, ja daudzdzīvokļu mājas kopība izvēlas veikt tiešo norēķinu.

KAS IR TIEŠI UN NETIEŠIE NORĒĶINI?

Tiešo norēķinu kārtība:
Ja mājas īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) kopsapulcē tiek pieņemts lēmums PAR tiešajiem norēķiniem, tad turpmāk katrs dzīvokļa īpašnieks norēķināsies ar katru pakalpojumu sniedzēju atsevišķi, kā lielākā daļa daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju to dara pašlaik.

Netiešo norēķinu kārtība:
Ja mājas īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) kopsapulcē tiek pieņemts lēmums PAR netiešajiem norēķiniem, tad turpmāk katrs dzīvokļa īpašnieks par komunālajiem pakalpojumiem norēķināsies ar pilnvarotās personas starpniecību, kas var būt arī pārvaldnieks. Tātad katru mēnesi būs jāapmaksā viens rēķins par visiem komunālajiem pakalpojumiem pilnvarotajai personai, kas tālāk veiks samaksu attiecīgi pakalpojumu sniedzējam.

VAI VISAI MĀJAI IR JĀIZVĒLAS VIENS RĒĶINA SAŅEMŠANAS VEIDS, VAI ARĪ VARU IZVĒLĒTIES TO ATSEVIŠĶI?

Katrs dzīvokļa īpašnieks var izvēlēties sev piemērotāko rēķina saņemšanas veidu – elektroniski vai pa pastu.

VAI BŪS IESPĒJAMS SAGLABĀT REGULĀRO MAKSĀJUMU, KAS NOSLĒGTS AR BILL.ME?

Ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki (dzīvokļu īpašnieki) arī turpmāk būs iespēja saglabāt regulāro maksājumu, kas noslēgts ar bill.me

KAS NOTIEK, JA KĀDAM DZĪVOKLIM IR IEPRIEKŠ IZVEIDOJIES PARĀDS PAR KOMUNĀLAJIEM MAKSĀJUMIEM?

Jebkura dzīvokļa īpašnieka radīts parāds ir paša īpašnieka atbildībā un tas jāapmaksā tikai pašam dzīvokļa īpašniekam, kurš parādu radījis, nevis pilnvarotajai personai vai kaimiņam.
Ja mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums vai aptaujas anketu rezultāti būs par labu „tiešajiem” norēķiniem, tad tāpat kā iepriekš katrs klients pats būs atbildīgs par saviem norēķiniem un parādu apmaksu pakalpojumu sniedzējiem.
Pakalpojumu sniedzējam ir jāsaņem samaksa par patērētajiem pakalpojumiem KATRU mēnesi, taču, ja klientam ir radušies kādi finansiāli sarežģījumi un kādu mēnesi rēķins netiek apmaksāts, nākošajā rēķinā papildus tekošā mēneša patēriņa summai tiks uzrādīta parāda summa, un klientam būs jāapmaksā parāda un tekošā patēriņa kopsumma.
Rēķinu apmaksa/neapmaksa neietekmēs kaimiņa norēķinus.

Atgādinām, ka parāda summai iekrājoties, var nākties saskarties ar nepatīkamām situācijām un pat tiesvedības procesiem, tādēļ aicinām sekot līdzi saviem norēķiniem un par pakalpojumiem norēķināties laikus un parādus neuzkrāt.
Ja mājas dzīvokļu kopsapulces lēmums vai aptaujas anketu rezultāti būs par labu „netiešajiem” norēķiniem jeb norēķiniem ar mājas pilnvarotās personas starpniecību, tad par neapmaksātā patēriņa piedziņas shēmu un principiem būs jālemj mājas dzīvokļu īpašniekiem kopsapulcē.


Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums