Drukāt

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

.

"Carnikavas komunālserviss" kā novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 2018. gadā sāk veidot individuālo kanalizācijas sistēmu reģistru, kā to paredz Ministru kabineta (MK) "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", kas stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā. Šāds reģistrs ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības.
 
Lai pildītu MK prasības, Ādažu novada pašvaldības dome pieņēma saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, kuros noteikta reģistrēšanas kārtība u.c.
 
Ādažu novada iedzīvotājiem ir jāiesniedz pirmreizējais reģistrācijas apliecinājums par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu – DKS) Carnikavas komunālservisam, kas ir reģistra uzturētājs. Apliecinājumu var lejupielādēt zemāk pievienotajos dokumentos, drukātā formātā tas ir pieejams arī aģentūras birojā Stacijas ielā 7, Carnikavā.

Ādažu novada pašvaldības DKS apliecinājuma veidlapa (PDF | WORD)
 
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu var iesniegt arī elektroniski: aizpildiet nepieciešamos anketas laukus un pievienojiet sagatavoto iesniegumu un nosūtiet pa e-pastu.
 
Apliecinājumā jāsniedz ziņas par mājoklī deklarēto un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu; esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī; izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī; par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana, DKS veidu, krājtvertnes tilpumu u.c. Atkarībā no krājtvertnes tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot.
 
Pašvaldībai reģistrs pilnībā jāizveido līdz 2021. gada beigām.
 
Ja tehniskie dati nav zināmi
 
Iespējams, vairāki īpašnieki ir situācijā, kad nav zināms krājtvertnes tilpums, īpašniekam nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas u.tml. Atbilstoši šeit minētajiem MK noteikumiem īpašniekiem, kuru rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, līdz 2020. gada 1. janvārim jāorganizē atbilstoši sertificēta komersanta (ūdensapgādes un kanalizācijas nozares speciālista) apsekojums šādai decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, kurš izsniegs decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai (informāciju par sertificētiem speciālistiem var atrast vietnes bis.gov.lv sadaļā "būvspeciālistu reģistrs").
 
Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbilst šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam, ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana.
 
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība šo MK noteikumu prasībām īpašniekam būs jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim.
 
Kas mainīsies krājtvertnes izvešanā, kā kontrolēs noteikumu izpildi?
 
Mājsaimniecībām būs jāslēdz līgums par izvešanu ar pašvaldībā reģistrētu pakalpojuma sniedzēju par kanalizācijas bedru iztukšošanu (to saraksts sk. šeit zemāk). 
 
Reģistrējoties sniegtās ziņas un noteiktā izvešanas biežuma ievērošanu kontrolēs Carnikavas komunālserviss. Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā DKS uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums.Ādažu novada pašvaldības policijai un būvvaldei būs tiesības noformēt administratīvā pārkāpuma protokolu, bet lēmumu par soda piemērošanu pieņems novada Administratīvā komisija.
 
Kāds ir ieguvums no decentralizēto kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
 
Patlaban valstī problēmu rada tas, ka šīs sistēmas netiek pārraudzītas – vai neattīrīti notekūdeņi netiek novadīti vidē vai arī nelegāli iepludināti centralizētajās kanalizācijas sistēmās. Mēdz būt, ka krājtvertnes ir pārplūdušas, smird, un kaimiņiem jāuztraucas par sava dzeramā ūdens kvalitāti urbumā vai akā. Vairākumā gadījumu kanalizācijas tvertnes nav hermētiskas un to saturs drenējas gruntī. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar šiem MK noteikumiem vēlas uzlabotu situāciju kopumā, kontroles funkciju nodod pašvaldību pārziņā.
 
Papildu informāciju par DKS reģistrēšanu var iegūt pašvaldības aģentūrā "Carnikavas komunālserviss", darba laikā zvanot uz tālruņa numuriem 67993705, 67993391, rakstot uz e-pasta adresi vai klātienē vēršoties birojā Stacijas ielā 7, Carnikavā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.30 (pusdienlaiks 12.00-12.30).
 
Jaunie noteikumi novadā attiecas uz aptuvenu 5000 mājsaimniecībām. Aicinām laikus vērsties Carnikavas komunālservisā, lai sniegtu datus par mājoklī izbūvēto krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu.
 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums