Drukāt

Atzinumu par būvesobjekta gatavību ekspluatācijai izsniegšana

.

Pakalpojuma apraksts

Aģentūra izsniedz atzinumu par būves/objekta gatavību ekspluatācijai. Objekta/būves apsekošana dabā notiek ik dienu. Iesniedzēja vai tā pārstāvja piedalīšanās apsekošanas laikā- nav nepieciešama.

Lai saņemtu PA Carnikavas komunālserviss pozitīvu Atzinumu ir :

1. jāiesniedz pieprasījums – iesniegums vai pieteikums BIS;

2. jāiesniedz izpildmērījums (topogrāfiskais plāns);

3. jābūt izvietotai ēkas numurzīmei;

4. jābūt izvietotai pastkastītei;

5. jābūt noslēgtam līgumam par atkritumu izvešanu ar SIA CleanR (Carnikavas pagasts) vai SIA Eco Baltia Vide (Ādažu pagasts) -lūdzu pievienot parakstītu līguma kopiju

6. reģistrētai decentralizētai kanalizācijai - ja tas nepieciešams;

7. nedrīkst būt apstādījumi aiz žoga ielas pusē pieguļošajā teritorijā.

Atbildīgā iestāde

Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss"

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, juridiska persona

Pakalpojuma apmaksas veids

Bezmaksas pakalpojums

Pakalpojuma
pieprasīšanas veids

Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) bis.gov.lv “Atzinuma par būves gatavību ekspluatācijai pieprasīšana”.


Elektroniski e-pastā: vai e-adresē.

Klātienē: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163

PIEŅEMŠANAS LAIKS:
Pirmdien 08.00. – 12.00. un 12.45. – 17.30.;
Ceturtdien 08.00. – 12.00. un 12.45. – 17.30.

Adrese, uzziņas,
konsultācijas

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
"Carnikavas Komunālserviss"
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., LV – 2163
e-pasts: 
tālr.+371 67993705

Pakalpojuma
saņemšanas veids

Elektroniski e-pastā vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Klātienē: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163

PIEŅEMŠANAS LAIKS:

Pirmdien 08.00. – 12.00. un 12.45. – 17.30.;

Ceturtdien 08.00. – 12.00. un 12.45. – 17.30.

Pakalpojuma saņemšanai
gaita

Jāiesniedz iesniegums elektroniski vai klātienē vai pieprasījums Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) bis.gov.lv, pievienojot būves izpilduzmērījums vai aktuāls topogrāfiskais plāns. Ēku īpašniekiem iesniegumam papildus jāpievieno arī līguma kopija ar atkritumu apsaimniekotāju.

Pēc objekta/būves apsekošanas dabā tiek sagatavots apsekošanas akts. Ja objektu/būvi var pieņemt ekspluatācijā- tiek izsniegts pozitīvs atzinums.

Ja objektu/būvi nevar pieņemt ekspluatācijā- tiek sagatavots negatīva atzinuma dokuments, norādot par konstatētajām neatbilstībām un atteikumu izsniegt pozitīvu atzinumu.

Pakalpojumu regulējošie
normatīvie dokumenti

1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);

3) Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 79/2022 “Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

4) Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 49/2022 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība

5) Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 23/2023 "Adresācijas objektu un to virziena norāžu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi"

Pakalpojuma atbildes
saņemšanas laiks

10 darba diena

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums