Drukāt

Par koku ciršanas ārpus meža atļaujas saņemšanu

.

Bieži saņemam zvanus ar jautājumiem par kārtību, kādā ir iespējams saņemt atļauju koku ciršanai ārpus meža.

Ja Jums piederošajā īpašumā ir koki, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, šo koku ciršanai nav nepieciešama Ādažu novada pašvaldības atļauja.

Ja Jums piederošajā īpašumā ir koki ar celma caurmēru 20 cm un vairāk, tad Jums nepieciešams rakstīt iesniegumu Pašvaldībai, lai saņemtu atļauju koku ciršanai.

Iesniegumā norāda:

1. zemes īpašnieka - iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi (fiziskai personai), nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai);
2. adresi un kadastra numuru zemes vienībai, kurā plāno cirst kokus;
3. nocērtamo koku skaitu, sugu un koka stumbra diametru;
4. koku ciršanas pamatojumu.

Iesniegumam pievieno:

1. zemes gabala robežu plāna kopiju vai aktuālu topogrāfisku uzmērījumu, kurā atzīmēti nocērtamie koki;
2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par piekrišanu koku ciršanai, ja koki atrodas mājai piesaistītā zemesgabala teritorijā;
3. koku foto fiksācijas dokumentus, ja koki apdraud cilvēku veselību vai dzīvību, infrastruktūras darbību vai īpašumu.

Iesniegumu iespējams iesniegt klātienē Ādažu novada klientu apkalpošanas centros Carnikavā vai Ādažos, vai elektroniski mājaslapā: www.adazunovads.lv

Iesniegumus izskata un lēmumus pieņem Ādažu novada pašvaldības domes izveidota un apstiprināta Koku izvērtēšanas komisija.

Par dabas daudzveidības samazinājuma aprēķina kārtību:

·         Ja koks ir nokaltis un/vai bīstams, Jums koka ciršana būs bez maksas.
·         Ja cērtams ir augtspējīgs koks, jo paredzēta būvniecība/teritorijas izgaismošana vai atjaunošana/cits iemesls, tad zemes īpašniekam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētās vai ciemos.

Zaudējumu atlīdzību aprēķina, ņemot vērā koka sugu, skaitu, diametru, koka ciršanas iemeslu, tā atrašanās vietas koeficientu.

Sīkāk par koku ciršanas nosacījumiem rakstīts šeit:

·         Ādažu novada pašvaldības domes 10.06.2022. saistošie noteikumi Nr. 51/2022 “Par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”;
·         Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums