Drukāt

Tehnisko noteikumu izsniegšana

.

Pakalpojuma apraksts

Aģentūra izsniedz tehniskos noteikumus pašvaldības infrastruktūras – ielu, ceļu, ēku (dzīvojamās, ražošanas, sabiedriskās, darījumu), inženierkomunikāciju (gāzes apgāde, UKT, elektroapgāde, sakaru kanalizācija u.c.), hidrotehnisko būvju (meliorācijas vai lietus ūdens kanalizācijas sistēmas u.c.) projektēšanai un satiksmes organizācijai.

Atbildīgā iestāde

Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss"
Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, juridiska persona
Pakalpojuma apmaksas veids

Bezmaksas pakalpojums
Pakalpojuma
pieprasīšanas veids


Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)
Adrese, uzziņas,
konsultācijas


Ādažu novada pašvaldības aģentūra
"Carnikavas Komunālserviss"
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., LV – 2163
e-pasts: 

tālr.+371 67993705 
Pakalpojuma
saņemšanas veids


 

Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Tehniskie noteikumi tiek sagatavoti, ja būvniecības iecerē paredzētas darbības, kas skar Iestādes pārziņā esošo infrastruktūru un satiksmes organizāciju.
Tehniskie noteikumi ir derīgi 2 gadus.

Pakalpojuma saņemšanai
nepieciešamie dokumenti
Jāiesniedz pieprasījums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv un ģenerālplāns vai citi grafiskie materiāli, kas raksturo aktuālo situāciju dabā, piemēram objekta skice.
Pakalpojumu regulējošie
normatīvie dokumenti


1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);

3) Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 79/2022 “Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

4) Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 49/2022 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība

5) Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 23/2023 “Adresācijas objektu un to virziena norāžu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi
Pakalpojuma atbildes
saņemšanas laiks
10 darba diena

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums