Drukāt

Koku ciršanas atļauju saņemšana

.


Zemes īpašnieks (vai visi kopīpašnieki) vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota persona (turpmāk visi kopā saukti "Iesniedzējs"), kas vēlas veikt koku ciršanu tiem piederošā īpašumā, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" minētajos gadījumos, kad tam nepieciešama pašvaldība atļauja, iesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā klātienē Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads iesniegumu, vai nosūta to uz kādu no iepriekšminētajām adresēm pa pastu vai elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pašvaldības oficiālo e-adresi, vai nosūtot ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu uz elektronisko pasta adresi .


Iesniegumā norāda:
1. datus par koku ciršanas ierosinātāju: vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai), nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai);
2. adresi un kadastra numuru zemes vienībai, kurā plāno cirst kokus;
3. nocērtamo koku skaitu, sugu un koka stumbra diametru;
4. koku ciršanas pamatojumu.


Sīkāka informācija un lūdzu pievieno linku uz saistošajiem noteikumiem.https://likumi.lv/ta/id/333229-par-koku-cirsanu-arpus-meza-adazu-novada-pasvaldibas-administrativaja-teritorija

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums