Drukāt

Maksas autostāvvietas

.

 stavvietas maksas-bezmaksas-2024 fb-post 0

Kāpēc ieviestas maksas autostāvvietas?
Ieviešot vairākas maksas autostāvvietas, galvenais mērķis ir gūt ieņēmumus to uzturēšanai un apsaimniekošanai, tai skaitā laipu izbūvei un remontam, atkritumu savākšanai, informatīvo zīmju izgatavošanai un citiem labiekārtošanas pasākumiem, lai ceļš līdz jūrai un atpūta piejūrā būtu komfortabla kā novada iedzīvotājiem, tā viesiem. Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” nodrošina atkritumu savākšanu un izvešanu no pludmales, autostāvvietām un dabas parka teritorijas,. Karstajās vasaras sezonas dienās to dara arī brīvdienās, jo pludmales noslodze ir milzīga. Tiešās stāvvietu un pludmales uzturēšanas izmaksas ir 40 000 eiro, bet netiešās – līdz 100 000 eiro gadā.
Autostāvvietu un jūras piekrastes labiekārtošanā un uzturēšanā pašvaldība ir ieguldījusi ievērojamus līdzekļus. Piemēram, Lilastes autostāvvietā, kas atrodas ļoti tuvu jūrai, ir izbūvētas stacionārās tualetes un duša ar pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Līdz jūrai (aptuveni 100 metru attālumā) var aiziet pa koka laipu. Nākotnē šo autostāvvietu plānots vēl vairāk labiekārtot, to paplašinot, izbūvējot nobrauktuvi līdz pludmalei operatīvā transporta vajadzībām un izveidot bērnu aktivitāšu laukumu.
Maksa par autostāvvietu sezonāli tiek piemērota 4 no 15 piejūras autostāvvietām.
Carnikavas pagastā kopā ir 15 autostāvvietas, no kurām vairums izmantojamas bez maksas. Lūdzu iepazīties kartē ar bezmaksas autostāvvietām!
Vasaras sezonai sākoties, laika posmā no 1. maija līdz 30. septembrim (no plkst. 10.00 līdz 18.00) tiks piemērota maksa šajās autostāvvietās - Aizvēju ielā Garciemā, Jūras ielas galā Carnikavā, dzelzceļa stacijas autostāvvietā Kalngalē, kā arī Ziemeļu ielā 28, Lilastē, kas ir četras tūrisma sezonā vispieprasītākās piejūras autostāvvietas.
Vietās, kur tās atrodas ļoti tuvu jūrai – Lilastē un Garciemā, cena noteikta 2.50 eiro par stundu, savukārt Carnikavā un Kalngalē – 1.00 eiro par stundu. Norēķinu kārtību skatīt autostāvvietās.
Atļauju izsniegšanas kārtība
Tiesības saņemt Aģentūras izsniegtu atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās ir:
1. transportlīdzekļu īpašniekiem ar I un II grupas invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā;
2. transportlīdzekļu īpašniekiem, kuriem autostāvvietas izmantošana nepieciešama bērna ar I un II grupas invaliditāti aprūpes veikšanai un kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā;
3. daudzbērnu ģimenēm, kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu novadā (viena atļauja ģimenei ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir ģimenes locekļa īpašumā vai valdījumā);
4. juridiskām personām, kurām autostāvvietas izmantošana nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai (ne vairāk kā divas atļaujas vienai juridiskajai personai).

Lai saņemtu atļauju bezmaksas transportlīdzekļu novietošanai pašvaldības maksas autostāvvietās, persona iesniedz iesniegumu vienā no šādiem veidiem:
1. Aģentūrai klātienē Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā vai nosūtot pa pastu;
2. elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot Aģentūras oficiālo e-adresi;
3. ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz elektronisko pasta adresi komunalserviss@carnikava.lv
Iesniegumam pievieno:
1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju;
2. invaliditāti apliecinošus dokumentus,
3. transportlīdzekļa valdījuma apliecinošos dokumentus, ja transportlīdzekļa valdītājs nav norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.
Aģentūra pārbauda noteikto personu deklarētās dzīvesvietas datus, izskata iesniegumu 15 darba dienu laikā no saņemšanas dienas un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu uz 2 gadiem.

Ar pilnu 22.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 59/2022 “Par Ādažu novada pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanu” versiju iespējams iepazīties likumi.lv

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums