Drukāt

Kapavietas piešķiršana

.

Pakalpojuma apraksts Kapsēta ir paredzēta mirušo personu apbedīšanai vai urnu ar mirušo pelniem apglabāšanai, kuru pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Kā arī noteikumos minētajā kārtībā:
- Ādažu novadā deklarētu personu laulātā, lejupējā (bērna) un tuvākās pakāpes augšupējā (vecāka) apbedīšanai, ja iesniedzēja dzīves vieta Ādažu novadā bija deklarēta līdz personas miršanas dienai;
- Ropažu novada Garkalnes pagastā deklarēto personu apbedīšanai (Baltezera kapsētā);
- Ropažu novada Garkalnes pagastā deklarēto personu laulātā, lejupējā (bērna) un tuvākās pakāpes augšupējā (vecāka) apbedīšanai (Baltezera kapsētā), ja iesniedzēja dzīves vieta Ropažu novada Garkalnes pagastā bija deklarēta līdz personas miršanas dienai.
- urnu ar mirušo pelniem apglabāšanai Carnikavas kapu kolumbārijā neatkarīgi no to pēdējās deklarētās dzīvesvietas;
Kapavietas turētājam ir tiesības lemt par apbedīšanu ģimenes kapavietā, citu mirušo personu apbedīšanai vai urnu ar mirušo pelniem apglabāšanai ierādītajos virsapbedījumos neatkarīgi no to pēdējās deklarētās dzīvesvietas.
Atbildīgā iestāde Ādažu novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss”
Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona, juridiska persona
Pakalpojuma apmaksas veids

Bezskaidras naudas norēķini, veicot pārskaitījumu uz kapsētas apsaimniekotāja izsniegtajā rēķinā norādītajiem
bankas kontiem, ievērojot rēķinā noteikto samaksas termiņu, Carnikavas pasta nodaļā (bez komisijas maksas) – Stacijas ielā 7, Carnikavā.

Cenrādis  Baltezera un Carnikavas kapsētās

Pakalpojuma pieprasīšanas veids Klātienē, e-pasts: ,korespondence - rakstisku iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem jāsūta pa pastu uz adresi: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, LV – 2163.
Adrese, uzziņas, konsultācijas

Kapu pārzinis (Baltezera kapsēta) Juris Antonovs, tālr. 28363329.
Kapu pārzine (Carnikavas kapi) Valentīna Liepiņa, tālr. 29638837.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
"Carnikavas Komunālserviss"
Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pag., LV – 2163
e-pasts:
tālr. +371 67993705 

Pakalpojuma saņemšanas veids Klātienē
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Rakstisks iesniegums (PDF WORD), uzrādot dzimtsarakstu nodaļas izdotu miršanas apliecību.

Kremācijas gadījumā jāuzrāda arī pelnu urnas pavadvēstule.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

Saistošie noteikumi Nr. 30/2023 (28.09.2023.) "Par Ādažu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību"

Pakalpojuma atbildes
saņemšanas laiks

3 darba dienas

 

Par rīcību tuvinieka nāves gadījumā uzziniet Latvija.lv:

-Miršanas fakta apliecināšana
-Miršanas fakta reģistrācija
-Apbedīšanas pabalsts
-Cita saistītā informācija

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums