Drukāt

Par pakalpojumu līgumu slēgšanas kārtību

.

Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) ir veikusi noslēgto komunālo pakalpojumu līgumu (turpmāk – Līgums) auditu un secinājusi, ka ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem noslēgtie Līgumi par Aģentūras sniegtajiem ūdensapgādes un siltumapgādes pakalpojumiem neatbilst Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma (turpmāk – likums) prasībām.

Likuma 17.2 pants paredz, ka dzīvokļu īpašnieki, pamatojoties uz likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu īpašnieku lēmumu, pilnvaro vienu personu, kas var būt arī pārvaldnieks, pakalpojuma līguma noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par pilnvarotās personas iecelšanu pakalpojuma līguma noslēgšanai, izvēlēto tiešo vai netiešo norēķinu kārtību, kā arī par kritērijiem un metodiku, pēc kādiem tiks noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvokļa īpašnieka maksājamā daļa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”.

Tāpat, aicinām dzīvokļu īpašnieku kopības pārskatīt iepriekš pieņemtos lēmumus par pilnvarotās personas iecelšanu. Gadījumā, ja daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopība jau ir lēmusi par pilnvarotās personas iecelšanu, tad jaunu lēmumu par to nav nepieciešams pieņemt, taču ir jāpieņem lēmums par norēķinu kārtību, kā arī par kritērijiem un metodiku, pēc kādiem tiks noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvokļa īpašnieka maksājamā daļa.
Paskaidrojam, ka, noslēdzot līgumu ar pilnvaroto personu, pakalpojuma pieejamība tiks nodrošināta visiem dzīvokļu īpašniekiem un, ka atbildība par līgumsaistību izpildi ir katram dzīvokļa īpašniekam atsevišķi nevis pilnvarotajai personai.

Ja mājas īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) kopsapulcē tiek pieņemts lēmums par tiešajiem norēķiniem, tad turpmāk katrs dzīvokļa īpašnieks norēķināsies ar pakalpojumu sniedzēju atsevišķi, kā lielākā daļa daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju to dara pašlaik.

Ja mājas īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) kopsapulcē tiek pieņemts lēmums par netiešajiem norēķiniem, tad turpmāk katrs dzīvokļa īpašnieks par komunālajiem pakalpojumiem norēķināsies ar pilnvarotās personas starpniecību, kas var būt arī pārvaldnieks. Tātad katru mēnesi būs jāapmaksā viens rēķins par visiem komunālajiem pakalpojumiem pilnvarotajai personai, kas tālāk veiks samaksu Aģentūrai.


Neskaidrību gadījumos lūdzu zvanīt pa tālr. 67993705.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums