Drukāt

Kas jāzina par nekustamam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanu un uzturēšanu

.

Pašvaldības aģentūras ”Carnikavas komunālserviss” (turpmāk-aģentūra) darbinieki ikdienā veic pārvaldībā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Tajā skaitā arī ceļu (ielu) uzturēšanu. Ceļu satiksmes likums nosaka, ka aģentūrai jānodrošina, lai ceļš (apdzīvotās vietās-iela) pastāvīgi tiktu uzturēts satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā un lai nekavējoties tiktu novērsti šķēršļi, kas traucē satiksmi un apdraud tās drošību.

Ikdienā mēs bieži sastopamies ar faktiem, ka īpašumiem piegulošajās teritorijās tiek novietoti dažādi priekšmeti, akmeņi, žogi, atkritumu kaudzes, stādīti un audzēti koki un krūmi. Tas viss samazina ielu platumu. Tiek sabojātas, saskrāpētas automašīnas, ar zariem skrāpē kājāmgājējus un velosipēdu vadītājus.

Lielākajā daļā novada ielu trotuāru un velo ceļu nav un tos izveidot nav vietas, jo neatļauj ielas platums. Bez tam trotuāru un velo ceļu projektēšana un izbūvei nav pieejams finansējums. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt kājāmgājēju, velosipēdu vadītāju -gan lielu gan mazu drošu pārvietošanos, lai uz ielām nebūtu šķēršļu.

Turpmāk minēsim būtiskākās lietas, kuras būtu jāzina un jāievēro, kas ir saistošas novada iedzīvotājiem un ko nosaka Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. novembra saistošie noteikumi Nr. 79/2022 “Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” (turpmāk- noteikumi).

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada administratīvajā teritorijā tiek:

 • uzturēta sanitārā tīrība un veikta īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana;
 • uzturēta sanitārā tīrība un veikti teritorijas sakopšanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijās;
 • uzturēti nami un to teritorijas un būves;
 • veikta pašvaldības teritorijas labiekārtošana, zaļumstādījumu uzturēšana un aizsardzība;
 • sniegts pašvaldības atbalsts piegulošo teritoriju kopšanā.


Atzīmēsim noteikumu galvenos punktus, kas attiecas uz nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju.

Piegulošā teritorija šo noteikumu izpratnē ir publiskā lietošanā esoša teritorija, kas robežojas ar nekustamo īpašumu un sniedzas uz visām pusēm līdz brauktuves tuvākajai malai (piebrauktuves, gājēju ietves, grāvji, caurtekas, zālieni, apstādījumi, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), bet ne tālāk kā 6 metri t.sk. pa nogāzi no nekustamā īpašuma robežas.


Piegulošās teritorijas kopšanu nodrošina:

 • nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs;
 • dalītā īpašuma gadījumā – ēkas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām – dzīvokļu īpašnieku kopība vai pārvaldnieks), ja saskaņā ar zemes nomas līgumu nav noteikta cita kārtība. Ja ēkas īpašnieks nav noskaidrojams, nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas kopšanu nodrošina zemes īpašnieks.


Augstāk minētās personas īpašumam piegulošajā teritorijā:


1) veic zāliena nopļaušanu:

 • teritorijās, kas vērstas pret publisku ārtelpu pilsētas un ciemu nekustamajos īpašumos ar blīvu dzīvojamo ēku apbūvi, nodrošina, ka zāliena garums nepārsniedz 20 cm;
 • pilsētas un ciemu teritorijās neapbūvētos īpašumos, kas robežojas ar apbūvētiem, labiekārtotiem īpašumiem, nodrošina, ka zāliena garums nepārsniedz 20 cm;
 • neapbūvēto nekustamo īpašumu teritorijās, kas vērstas pret publisku ārtelpu, nodrošina pļaušanu ne retāk kā divas reizes gadā – līdz 30. jūnijam un līdz 15. septembrim;
 • lauksaimniecībā izmantojamos nekustamos īpašumos nodrošina pļaušanu ne retāk kā vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 15. septembrim.

2) atbrīvo piegulošo teritoriju no atkritumiem, nokritušām lapām, nokaltušiem augiem un zariem, akmeņiem un citiem priekšmetiem;

3) veic pasākumus, lai nepieļautu uzkopšanas rezultātā radīto atkritumu, netīro ūdeņu, zāles un citu priekšmetu uzkrāšanu vai izmešanu neparedzētās vietās (uz ceļiem, ietvēm, gūliju nosegrestēs (rīdziņu restēs) vai apstādījumos);

4) veic gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, attīrīšanu no sniega un ledus, pretslīdes materiāla kaisīšanu, neizmantojot kaitīgas ķīmiskas vielas.

Īpašumiem piegulošajās teritorijās, kuras pieder pašvaldībai, aizliegts stādīt un audzēt kokus un krūmus, izņemot, ja tas ir saskaņots ar pašvaldības aģentūru "Carnikavas komunālserviss".


Ciemu un pilsētas teritorijās publiskajos apstādījumos un ielām piegulošajā zaļajā zonā aizliegts:

 • bojāt stādījumus – visas ar augiem apaudzētas, dabīgā vai mākslīgā veidā veidotas un koptas teritorijas;
 • novietot mehāniskos transportlīdzekļus, ja tas nav saistīts ar teritoriju apsaimniekošanu. Taču ir atļauts mehānisko transportlīdzekli novietot stāvēšanai zaļajā zonā ielu sarkano līniju robežās privātīpašumiem piegulošajās teritorijās, kur nav speciāli paredzētu stāvvietu vai ja tās ir aizņemtas, tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu, to neaizliedz izvietotās ceļa zīmes, un tā ir saskaņota ar attiecīgā privātīpašuma īpašnieku.

Noteikumi paredz, ka no pienākuma veikt piegulošo teritoriju kopšanu var atbrīvot viendzīvokļa māju īpašnieku, ja mājā netiek veikta saimnieciskā darbība un īpašnieks ir:

 • vientuļš pensionārs, kas vienlaikus ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, un kurai nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām;
 • pensionārs, kas vienlaikus ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, un kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personām, kas ir pensionāri, vai personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

Lai saņemtu augstāk minētos atvieglojumus, persona vēršas pašvaldībā ar iesniegumu. Pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieks 15 darba dienu laikā pieņem lēmumu par personas atbrīvošanu no pienākuma veikt piegulošo teritoriju kopšanu ne ilgāk, kā 12 mēnešus un uzdod Aģentūrai nodrošināt teritorijas kopšanu.

Ja zuduši apstākļi, kas bija par pamatu atvieglojuma saņemšanai, vai iestājies cits īpašuma tiesību pārņēmējs, atvieglojuma saņēmējam ir pienākums 3 darba dienu laikā par to paziņot pašvaldībai.

Persona, kuras nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas platība ir lielāka par pusi no nekustamā īpašuma platības, vai teritorijas daļa ir nopļaujama tikai izmantojot speciālu tehniku un specifisku aprīkojumu (lieli un dziļi grāvji, nogāzes vai tās apstādījumu nobrukuma risks), var saņemt pašvaldības palīdzību piegulošās teritorijas kopšanā (zāliena nopļaušana), vēršoties ar iesniegumu pašvaldībā.

Ņemot vērā augstāk minēto, aicinām Jūs sadarboties ar pašvaldību nekustamajam īpašumam piegulošo teritoriju uzturēšanā un apsaimniekošanā. Ja ielas pusē tomēr ir kaut kas iestādīts un tiek audzēts, lūdzam to pārstādīt sava nekustamā īpašuma iekšpusē. Kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm var nozāģēt, bet lielākus atstājam aģentūras ziņā. Atgādinām, ka pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam.

Cerot uz izpratni,

Fotogrāfijās atspoguļoti daži piemēri:

Picture1

Vecupes iela Carnikavā. Pa labi divi īpašumi - tuvākajam atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tālākajam - dzīvžogs no ielas jāpārvieto žoga iekšpusē.

Picture2

Ziedu iela Carnikavā. Tūjas ārpus robežas ielas pusē. Jāpārvieto vai jānozāģē.

Picture3

Saulrietu iela Carnikavā, krūmi un koki ārpus īpašuma robežas ielas pusē. Jāpārvieto vai jānozāģē.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums