Drukāt

Kad jāizkar Latvijas valsts karogs?

.

25. marts – sēru noformējumā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

1. maijs
Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

4. maijs
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

14. jūnijs - sēru noformējumā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

17. jūnijs – sēru noformējumā
Latvijas Republikas okupācijas diena
 
4. jūlijs - sēru noformējumā
Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena

21. augusts
Konstitucionālā likuma „Par Latvijas Republikas tiesisko statusu" pieņemšanas diena

11. novembris
Lāčplēša diena

18. novembris
Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Decembra pirmā svētdiena – sēru noformējumā
Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena

Saskaņā ar likumdošanu Latvijas valsts karogs ir jāizkar pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām. 
Vairāk informācijas: Latvijas valsts karoga likums
 
Karoga lietošanas kārtība:
- Ja karogu lieto pie ēkas fasādes, to visā platumā (vertikālo malu) piestiprina pie karoga kāta, kas ievietots īpašā pie ēkas fasādes piestiprinātā karoga turētājā tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes.

- Ja karogu lieto karoga mastā, karoga augšējo malu nostiprina mastā ne zemāk par 6 metriem no zemes tā, lai karoga apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes.

- Vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā plkst. 9.00 un nolaiž ne agrāk kā plkst. 21.00 vai paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības, sēru vai cita ceremonija, un nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies.

Vairāk informācijas: 27.04.2010.MK noteikumi Nr.405 "Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi”.

Vai vasarnīca un dārza māja ir dzīvojamā ēka?
Dzīvojamās mājas ir ēkas, no kuru platības vismaz puse tiek izmantota dzīvošanai. Ja dzīvošanai tiek izmantots mazāk par pusi ēkas kopējās platības, tā tiek klasificēta kā nedzīvojamā ēka saskaņā ar tās projektā noteikto lietošanas veidu.
 
Dzīvojamās mājas ir:
1) viena dzīvokļa mājas - brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dārza mājas u.tml., arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja. Ēkā esošā vienīgā dzīvojamā telpu grupa,
2) divu vai vairāku dzīvokļu mājas,
3) dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas.
 
Vairāk informācijas: 22.12.2009. MK noteikumi Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju
 
Drukāt

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošanas un norēķinu kārtība

.

Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss", kas ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs novadā, noteikusi ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošanas un norēķinu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem kārtību.
 
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošana
 
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi jāpaziņo katru mēnesi no 27. līdz 30. datumam:
- elektroniski – vietnē Bill.me (informācija par vietnes lietošanu ŠEIT);
- papīra formātā – aizpildītus rēķinu pasaknīšus iemetot šim nolūkam izvietotajās "Carnikavas Komunālservisa" pastkastītēs:
 • Carnikavā – Stacijas ielā 7 un Tulpju ielā 5,
 • Kalngalē – Cīruļu ielā 10 (centrs "Kadiķis"),
 • Lilastē – Ziemeļu ielā 15, 
 • Garciemā – pie mājām "Kamenes" un "Garciema stacija 6"
 • Siguļos – pastkastīšu stendā pie īpašuma "Gipteri".
Svarīgi! Attālināti nolasāmo skaitītāju rādījumi nav jāiesniedz!
 
Komunālo pakalpojumu rēķina saņemšana
 
Klientam ir iespēja izvēlēties rēķina saņemšanas veidu:
 • elektroniski formu vietnē Bill.me – reģistrācija ar līgumā norādīto e-pasta adresi;
 • papīra formātā pakalpojuma saņemšanas adresē.
Rēķina saņemšanas veidu iespējams mainīt, iesniedzot par to paziņojumu p/a "Carnikavas Komunālserviss".
 
Komunālo pakalpojumu rēķina apmaksa
 
Par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem klientam jānorēķinās līdz rēķinā norādītajam apmaksas termiņam – mēneša beigām.
Carnikavas novada pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" rekvizīti:
 
Reģistrācijas numurs: 90001691745
Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
 
Norēķinu kontu numuri:
 • AS "Swedbank" - LVLV28HABA0551029413114
 • AS "SEB banka" - LV65UNLA0050013449119
 • AS "Citadele banka" - LV87PARX0023202160001
Klients var izvēlēties ērtāko apmaksas veidu:
 • pārskaitījumu ar internetbankas starpniecību, maksājuma mērķī norādot rēķina numuru (komisijas maksa saskaņā ar bankas cenrādi);
 • VAS "Latvijas pasts" nodaļās (Carnikavas nodaļā bez komisijas maksas);
 • vietnē Bill.me, pievienojot maksājumu karti (komisijas maksa 2 % no maksājuma summas);
 • jebkurā citā maksājumu pieņemšanas vietā.
Drukāt

Asenizatoru reģistrēšana un deklarācijas iesniegšana

.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Personīgi iestādē: Pašvaldības aģentūrā “Carnikavas komunālserviss”, Stacijas iela 7, Carnikavas pagasts
Pa pastu:  Stacijas iela7, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163
Pa tālruni:  Nav pieejams
Elektroniski:  

Pašvaldības portālā:
IESNIEGUMS
IESNIEGUMS (asenizatoru deklarācija)

Nepieciešamie dokumenti
Oriģināls IESNIEGUMS, kam jāpievieno pilnvarotu personu apliecinātas dokumentu kopijas:
1) Līgums ar (nosaukums) pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku.
2) Transportlīdzekļu nomas līgums, ja iesniedzējs nav transportlīdzekļu īpašnieks, vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā nav norādīts kā tā turētājs.

Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
Jāgriežas “Carnikavas komunālservisā” ar aizpildītu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu asenizators apliecina, ka:
1. asenizators ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;
2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
3. asenizatoram ir noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku.

Pakalpojuma maksa: Bezmaksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš: Aģentūra izskata asenizatora iesniegumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no visu šajos noteikumos noteiktos dokumentu saņemšanas dienas un pieņem lēmumu par asenizatora reģistrēšanu.

Reglamentējošie normatīvie akti: 
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 49/2022 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība”
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”

Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis: 67993705
e-pasts: 


_________________________________________________________________
 
SIA "Ferguson", tālr.20223335;
SIA "Asmāra", tālr.29453343;
SIA "Ādažu ūdens", tālr. 26405891;
SIA "Lattransport", tālr.27002712.
SIA "Strangs", tālr.29696693.
SIA "Aleks P", tālr.29405888.
SIA "H2O", tālr. +371 27002712, e-pasts:
Drukāt

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

.

"Carnikavas Komunālserviss" kā novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 2018. gadā sāk veidot individuālo kanalizācijas sistēmu reģistru, kā to paredz Ministru kabineta (MK) "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", kas stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā. Šāds reģistrs ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības.
 
Lai pildītu MK prasības, Ādažu novada dome pieņēma saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, kuros noteikta reģistrēšanas kārtība u.c.
 
Ādažu novada iedzīvotājiem ir jāiesniedz pirmreizējais reģistrācijas apliecinājums par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu – DCKS) Carnikavas Komunālservisam, kas ir reģistra uzturētājs. Apliecinājumu var lejupielādēt zemāk pievienotajos dokumentos, drukātā formātā tas ir pieejams arī aģentūras birojā Stacijas ielā 7, Carnikavā.

Ādažu novada pašvaldības DCKS apliecinājuma veidlapa (PDF | WORD)
 
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu var iesniegt arī elektroniski: aizpildiet nepieciešamos anketas laukus un pievienojiet sagatavoto iesniegumu un nosūtiet pa e-pastu.
 
Apliecinājumā jāsniedz ziņas par mājoklī deklarēto un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu; esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī; izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī; par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana, DCKS veidu, krājtvertnes tilpumu u.c. Atkarībā no krājtvertnes tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot.
 
Pašvaldībai reģistrs pilnībā jāizveido līdz 2021. gada beigām.
 
Ja tehniskie dati nav zināmi
 
Iespējams, vairāki īpašnieki ir situācijā, kad nav zināms krājtvertnes tilpums, īpašniekam nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas u.tml. Atbilstoši šeit minētajiem MK noteikumiem īpašniekiem, kuru rīcībā nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, līdz 2020. gada 1. janvārim jāorganizē atbilstoši sertificēta komersanta (ūdensapgādes un kanalizācijas nozares speciālista) apsekojums šādai decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, kurš izsniegs decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai (informāciju par sertificētiem speciālistiem var atrast vietnes bis.gov.lv sadaļā "būvspeciālistu reģistrs").
 
Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbilst šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam, ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana.
 
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība šo MK noteikumu prasībām īpašniekam būs jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim.
 
Kas mainīsies krājtvertnes izvešanā, kā kontrolēs noteikumu izpildi?
 
Mājsaimniecībām būs jāslēdz līgums par izvešanu ar pašvaldībā reģistrētu pakalpojuma sniedzēju par kanalizācijas bedru iztukšošanu (to saraksts sk. šeit zemāk). 
 
Reģistrējoties sniegtās ziņas un noteiktā izvešanas biežuma ievērošanu kontrolēs Carnikavas Komunālserviss. Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā DCKS uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums. Carnikavas novada pašvaldības policijai un būvvaldei būs tiesības noformēt administratīvā pārkāpuma protokolu, bet lēmumu par soda piemērošanu pieņems novada Administratīvā komisija.
 
Kāds ir ieguvums no decentralizēto kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
 
Patlaban valstī problēmu rada tas, ka šīs sistēmas netiek pārraudzītas – vai neattīrīti notekūdeņi netiek novadīti vidē vai arī nelegāli iepludināti centralizētajās kanalizācijas sistēmās. Mēdz būt, ka krājtvertnes ir pārplūdušas, smird, un kaimiņiem jāuztraucas par sava dzeramā ūdens kvalitāti urbumā vai akā. Vairākumā gadījumu kanalizācijas tvertnes nav hermētiskas un to saturs drenējas gruntī. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar šiem MK noteikumiem vēlas uzlabotu situāciju kopumā, kontroles funkciju nodod pašvaldību pārziņā.
 
Papildu informāciju par DCKS reģistrēšanu var iegūt pašvaldības aģentūrā "Carnikavas Komunālserviss", darba laikā zvanot uz tālruņa numuriem 67993705, 67993391, rakstot uz e-pasta adresi vai klātienē vēršoties birojā Stacijas ielā 7, Carnikavā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.30 (pusdienlaiks 12.00-12.30).
 
Jaunie noteikumi novadā attiecas uz aptuvenu 5000 mājsaimniecībām. Aicinām laikus vērsties Carnikavas Komunālservisā, lai sniegtu datus par mājoklī izbūvēto krājtvertni vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu.

Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji Carnikavas novadā:

SIA "Ferguson", tālr.20223335;
SIA "Asmāra", tālr.29453343;
SIA "Ādažu ūdens", tālr. 26405891;
SIA "Lattransport", tālr.27002712.
SIA "Strangs", tālr.29696693.
Drukāt

Kā rīkoties, novadā sastopot klaiņojošu dzīvnieku?

.

Pamatojoties uz Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu, Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 678 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība", Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem CND/SN/Nr. 2014/8 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Carnikavas novadā” ir noteikta kārtība klaiņojošo kaķu izķeršanai.
 
Palīdzības sniegšana dzīvniekam bez patversmes sertificētā dzīvnieku ķērāja piesaistes nav uzskatāma par palīdzību klaiņojošam dzīvniekam, kā arī dzīvniekam, kam ir saimnieks (par tādu uzskatāms arī ikviens iedzīvotājs, kas uzsācis klaiņojoša kaķa barošanu sava īpašuma tuvumā, kā arī daudzdzīvokļu māju tuvumā). Šiem kaķiem sniegtā palīdzība – sterilizācija, ārstēšana, eitanāzija u.c. – netiek apmaksāta no pašvaldības.
 
Nonākot saskarsmē ar klaiņojošiem kaķiem, novada iedzīvotājiem ir tiesības vērsties pēc palīdzības, sazinoties ar pašvaldības aģentrūru "Carnikavas Komunālserviss" pa tālr. 26467758, 67993705 un saskaņot kārtību, kādā tiks sniegta palīdzība konkrētā gadījumā.
 
Informāciju par klaiņojošiem suņiem pieņem arī Carnikavas novada pašvaldības policijas dežūrdaļa pa diennakts tālr. 22006686.
 
MK noteikumi Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” paredz, ka suņa īpašniekam jānodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma (mikročips), un kopš 2016. gada 1. jūnija sunim jābūt reģistrētam Lauksaimniecības datu centra datu bāzē. Noķerot suni, kam implantēta mikroshēma, pašvaldības policija Lauksaimniecības datu centrā var noskaidrot dzīvnieka saimnieku un aizvest to uz dzīvesvietu.
 
Ja klaiņojošam sunim noķeršanas brīdī nebūs mikroshēmas, tas tiks nogādāts dzīvnieku patversmē, kur sunim tiks implantēts mikročips, viņu arī vakcinēs. Lai savu suni atgūtu, dzīvnieka saimniekam būs jāsedz visi izdevumi par sniegtajiem pakalpojumiem dzīvnieku patversmei, to skaitā arī maksas par suņa noķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu patversmē.
 
Noderīga informācija
Saskaņā ar MK noteikumiem „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” kaķis, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem, var brīvi uzturēties ārpus sava īpašnieka teritorijas, ja ir sterilizēts. Šo noteikumu ievērošana palīdzēs novērst kaķu nekontrolētu vairošanos.
Saskaņā ar minēto MK noteikumu 52. punktu mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:
52.1. nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus;
52.3. apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus;
52.5. vakcinēt mājas (istabas) dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā.
Drukāt

Polderi Carnikavas novadā

.

Carnikavas novada teritorijā atrodas četras polderu sistēmas – Carnikavas centra polderis, Carnikavas Salas polderis, Laveru polderis un Eimuru-Mangaļu polderis.
 
Polderu karte 2019

Polderis – nosusināta platība, kas norobežota no uzplūstošiem ūdeņiem, bet ūdens noteci no aizsargātās platības novada sūknējot; poldera platība – teritorija, kura līdz aizsargdambju būvniecībai applūda aplēses palos vai plūdos un tiek aizsargāta no pārmitrināšanas un kuras notece tiek pārsūknēta ar sūkņu staciju.

Polderu kopplatība Carnikavas novadā aizņem 26,3% novada teritorijas, un to apsaimniekošanu īsteno pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālservis" Vides pārvaldības nodaļa (atbildīgais speciālists – vecākais hidrotehnisko būvju būvinženieris Ivars Slāģis).

Carnikavas novada polderos darbojas astoņas sūkņu stacijas, piecas no tām 2014. gadā novadā ir pilnībā rekonstruētas un modernizētas. Modernās tehnoloģijas ļauj monitorēt sūkņu stacijas no Carnikavas Komunālservisa biroja telpām, kā arī palīdz automātiski regulēt ūdens līmeņus polderu teritorijās, nodrošinot optimālus gruntsūdens līmeņus.

Carnikavas Komunālserviss ikdienā organizē meliorācijas grāvju atjaunošanas un drenāžas sistēmas sakārtošanu gan pašvaldībai, gan arī privātīpašniekiem, kuru teritorijās tie atrodas, lai ūdens ātrāk nonāktu krājbaseinos, no kurienes tos ar sūkņu staciju palīdzību iespējams novadīt uz Gauju, Langu, jūru un citām ūdenstilpnēm.

Carnikavas centra polderis
Carnikavas centra polderi, kura platība ir 89 ha, ierobežo dzelzceļa līnijas Rīga-Skulte uzbērums un rekonstruētais aizsargdambis D-1. Tas ir vismazākais no novada polderiem un ietver Carnikavas ciemata centra daļu.
Rekonstruētā dambja D-1 garums ir 2,75 km, augstuma atzīme ir 3,35 m Latvijas normālajā augstuma sistēmā (LAS). Kritiskajās vietās dambis ir aprīkots ar pretfiltrācijas ekrānu (dambja nogāzē izvietots "paklājs", kas, uzņemot mitrumu, piebriest un iegūst māla slāņa īpašības, kas aiztur ūdens filtrēšanos caur dambja nogāzi).
Carnikavas ciemata polderētajā platībā (zemes virsas atzīmes 0,8–2,8 m virs jūras līmeņa) mitruma stāvokli nosaka gruntsūdens līmenis, kuru var mākslīgi regulēt ar ūdens atsūknēšanu no ciemata diviem meliorācijas dīķiem uz Vecgauju.
To īsteno ar divu rekonstruēto sūkņu staciju – SS-1 un SS-2 – palīdzību.
SS-1 atrodas dambja D-1 piketā (apzīmēts trases punkts – aut.) 15/95 Ziedu ielas galā, SS-2 – dambja D-1 piketā 23/75 Vēju un Līču ielas krustojumā. Abās sūkņu stacijās ir jauns 6 kW sūknis (ražīgumu 100 l/s), ūdens līmenis tiek uzturēts automātiski, bez operatora uzraudzība.
Papildus šim polderim otrpus Vecgaujai ir izveidots jauns aizsargdambis D-8, kas pasargā no applūšanas Garupes teritoriju. D-8 pamatdaļa stiepjas pa Poču ielu, Vecgaujas pusē dambi stiprina rievpāļu siena. Dambja kopgarums ir 400 m, augstums – 2,85 m LAS.
Gaujas kreisajā krastā – pāri Vecgaujai – atrodas Carnikavas ūdensattīrīšanas iekārtas. To pasargāšana ir svarīga, lai ar kanalizācijas atkritumiem netiktu piesārņota apkārtējā vide un Gauja. 335 m garā Gaujas kreisā krasta rievpāļu stiprinājuma, kurš sākas pie Novadpētniecības centra, galvenais uzdevums ir novērst agresīvo krasta eroziju, tādējādi neļaujot ūdenim grauzt krastu un tuvoties attīrīšanas iekārtām.

Carnikavas Salas polderis
Salas polderis ir otrais mazākais Carnikavas novada teritorijā, tā kopējā platība ir 172 ha. Poldera teritoriju apjož dambji D-2 un D-3, šosejas P-1 un V45, kā arī dzelzceļa līnijas Rīga–Skulte uzbērums.
Rekonstruētais dambis D-2 ir 2,79 km garš. Beigu piketā 27/86 tam pievienojas 0,69 km garais dambis D-3. Tā kā abi šie dambji pirms rekonstrukcijas dažviet bija ar augstāku virsmas atzīmi, nekā šeit minētais dambis D-1, D-2 un D-3 minimālā virsmas atzīme ir 3,35 m, tie sniedzas līdz atzīmei 4,51 m LAS.
Salas polderis ir aprīkots ar divām rekonstruētām sūkņu stacijām. SS-3 atrodas uz D-2 13/60 piketā, un tā ir aprīkota ar diviem sūkņiem. Sūkņu kopējā jauda ir 35kW, kopējais ražīgums līdz 0,72 m3/s. Sūkņu stacija SS-5 ir uzbūvēta aizsargdambju D-2 un D-3 savienojuma vietā – D-2 27/86 piketā un D-3 00/00 piketā. Sūkņu stacija, tāpat kā SS-3, aprīkota ar diviem 35 kW sūkņiem, tās ražīgums ir līdz 0,72m3/s.

Laveru polderis
2019 ha lielais Laveru polderis atrodas gan Carnikavas, gan Ādažu novada (1100 ha) teritorijā. Poldera hidrotehniskās būves nodotas ekspluatācijā 1975. gadā.
Gar atvadkanāla labo krastu no dzelzceļa līnijas Rīga-Skulte līdz sūkņu stacijai
ir izveidots aizsargdambis, kas pasargā no Gaujas upes radīto plūdu draudiem. Dambja garums ir 1356 m, un tā virsas augstuma atzīme ir 3,25 m LAS.
Poldera vienīgā sūkņu stacija "Laveri" tika rekonstruēta 2002. gadā. Tā ir aprīkota ar diviem darba sūkņiem un pieciem spiedvadiem (trīs darba, divi rezerves spiedvadi). Sūkņu stacijas kopējā ražība ir 2,1 m3/s, ekspluatācijas ūdens līmenis – no –0,85 m līdz –1,85m LAS.

Eimuru-Mangaļu polderis
Eimuru–Mangaļu polderis ir vislielākais Carnikavas novadā, tā kopējā platība ir 1205 ha, sateces baseins plešas divreiz lielākā platībā – 2400 ha. Aizsargdambja kopgarums ir 3,26 km. Aprēķinātais maksimālais ūdens līmenis ar p=1%=0,95 m LAS. Poldera platību mitruma apstākļi ir cieši saistīti ar sūkņu staciju darbību.
Tas ir izbūvēts divās sekcijās:
- Eimuru sūkņu stacijas sekcijas teritorijā – no jūras kāpu zonas līdz dzelzceļa līnijai Rīga–Skulte; minimālais atsūknēšanas līmenis sūkņu stacijas krājbaseinā – 0,76 m LAS;
- Mangaļu sūkņu stacijas sekcijas teritorija atrodas no dzelzceļa līnijas Rīga–Skulte uz dienvidiem. Minimālais atsūknēšanas līmenis sūkņu stacijas krājbaseinā – 2,85 m LAS.
Starp šīm sekcijām pastāv ārkārtas pārplūde zem dzelzceļa līnijas ar dibena atzīmi 0,75 m LAS.
Eimuru sūkņu stacija izbūvēta 1949. gadā, rekonstruēta 1998. gadā un 2012. gadā. Tās ekspluatācijas ūdens līmeņi ir -0,35 līdz -0,75 m LAS. Sūkņu stacija aprīkota ar trim sūkņiem, kuru kopējā jauda ir 1,95–2,25 m3/s ar aprēķināto spiedienu 2,0–3,0 m. Patērētā jauda ir 27x3=81 kW. Sūkņu stacijas poldera platība ir 932 ha.
Mangaļu sūkņu stacija noteikti ekspluatācijas ūdens līmeņi – maksimālais -2,45 m LAS un minimālais -2,85 m LAS. Sūkņu stacija būvētā 1980. gadā, tā atsūknē ūdeni no 1200 ha lielas teritorijas. Sūkņu stacijas ražība ir 0,7 m3/s. Patlaban sūkņu stacijai ir nepieciešama rekonstrukcija.

Pretplūdu aizsargdambji
Gaujas labajā krastā, Gaujas un Siguļu ciemu teritorijās 2015. gadā veikta aizsargdambju būvniecība. Aizsargdambis izbūvēts trijos veidos:
1) ar rievsienām abās aizsargdambja nogāžu pusēs;
2) ar rievsienu vienā pusē;
3) bez rievsienām, bet ar nogāzēm 1:2.
Aizsargdambis papildus izbūvēts līdz Dzirnupes slūžām, kas savieno Dzirnezeru ar Gauju. 4,5 m platās slūžas ikdienā ir atvērtas un caurbraucamas. Vējuzplūdē, plūdu vai palu gadījumā slūžas tiek aizvērtas, lai novērstu Siguļu un Gaujas ciemu teritoriju applūšanu. Tā kā Gaujas upes plūdu atzīme LAS ir 2,30 m, aizsargdambji izbūvēti, ievērojot augstuma atzīmi 2,80 m LAS sistēmā.
Gaujas labajā krastā patlaban uzbūvēti trīs aizsargdambji: D-4 Siguļos, D-6 – DKS "Zvejnieks" dambis un D-9 – DKS "Saule". Aizsargdambji tiek veidoti no mālainas smilts grunts, kas novērš ūdens filtrāciju.
D-4 Siguļu aizsargdambja kopgarums ir 2,935 km. Aizsargdambja virsmas atzīme ir robežās no 4,20 m līdz 3,30 m LAS. Šaurās vietās dambis abās malās nostiprināts ar rievpāļiem, citās vietās rievpāļi iebūvēti tikai no vienas puses, bet teritorijās, kur ir pieejama nepieciešamā platība, aizsargdambja abās pusēs dabiski veidotas nogāzes veidotas slīpuma attiecībā 1:2.
Vietā, kur aizsargdambis pievienojas Dzirnupei, izveidots Dzirnupes aizsprosts – no grunts veidots aizsargdambja pagarinājums upē, veidojot aizsprostu. Dzirnupes vidū izbūvētas slūžas ar 4,5 m platu caurplūdi.
D-9 "Saules" aizsargdambis ir 0,71 km garš. Tā virsmas augstuma atzīme visā garumā ir 2,80 m LAS. D-9 aizsargdambja abās pusēs izveidotas 1:2 nogāzes.
D-6 "Zvejnieks" teritorijā aizsargdambis ir 0,33 km garš. Aizsargdambja virsmas augstums izveidots, ievērojot augstuma atzīmi 3.20 m LAS. Aizsargdambis izveidots ar nostiprinātām nogāzēm. Aizsargdambja vidusdaļā izveidota jauna sūkņu stacija SS-4. Sūkņu stacija ir aprīkota ar diviem 10 kW jaudīgiem sūkņiem. Kopējā jauda ir 20 kW un tā spēj pārsūknēt 0.35 m3/s ar spiedienu 2,6...3,0 m.

Reāli plūdu draudi ir palu, stipra vēja un ledus sastrēguma laikā, kad ūdens līmeņa paaugstināšanās Gaujā notiek virs atzīmes 2,4 m Latvijas augstuma sistēmā.
Drukāt

Vides labiekārtošanas nodaļa

.

Aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" nodrošina novada ielu, parku, apstādījumu, skvēru un citu zaļo zonu kopšanu, rūpējas par Carnikavas kapsētas un publisko ūdeņu uzturēšanu pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros.
 
Aģentūra Carnikavas novadā nodrošina sanitāro tīrību, organizē un uzrauga sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Drukāt

Biežākie jautājumi

.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese