Drukāt

Polderu sistēma

Carnikavas novadā polderu teritorijas kopplatība aizņem 26,3% novada teritorijas.

Polderis ir meliorācijas sistēma, kas veidota, lai aizsargātu teritoriju no applūšanas vai nosusinātu kādu platība, kas norobežota ar aizsargdambi un no kuras ūdens notece tiek novadīta ar sūknēšanu.

Aģentūras "Carnikavas Komunālservis” Polderu apsaimniekošanas nodaļas pārziņā ir četras pašvaldības valdījumā esošās polderu sistēmas (skatīt karti ŠEIT):
   1. Carnikavas – Centra polderis (platību 89 ha);
   2. Carnikavas – Salas polderis (172 ha);
   3. Eimuru – Mangaļu polderis (2362 ha, no tiem 145,88 ha – Ādažu novada teritorijā);
   4. Laveru polderis (2019 ha, no tiem 1100 ha – Ādažu novada teritorijā).

Carnikavas novada polderos darbojas astoņas sūkņu stacijas, piecas no tām 2014. gadā novadā ir pilnībā rekonstruētas un modernizētas. Modernās tehnoloģijas ļauj monitorēt sūkņu stacijas no Carnikavas Komunālservisa biroja telpām, kā arī palīdz automātiski regulēt ūdens līmeņus polderu teritorijās, nodrošinot optimālus gruntsūdens līmeņus.

Ikdienā Polderu apsaimniekošanas nodaļa organizē meliorācijas grāvju atjaunošanas un drenāžas sistēmas sakārtošanu gan pašvaldībai, gan arī privātīpašniekiem, kuru teritorijās tie atrodas, lai ūdens ātrāk nonāktu krājbaseinos, no kurienes tos ar sūkņu staciju palīdzību iespējams novadīt uz Gauju, Langu, jūru un citām ūdenstilpnēm.

ES projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” pirmajā kārtā 2014. gadā ir pabeigta aizsargdambja rekonstrukcija Gaujas kreisajā krastā. Tagad norisinās projekta otrās kārtas īstenošana – Gaujas labajā krastā tiek izbūvētas jaunas pretplūdu aizsargbūves – trīs aizsargdambji, kā arī slūžas, Gaujas krastu stiprinājumi un straumes virzītājbūna. Šie objekti, tāpat kā jau rekonstruētais dambis pretējā krastā, aizsargās apkārtējās teritorijas no applūšanas riska palos un vējuzplūdos.