Drukāt

Carnikavas pašvaldība piedalās meliorācijas jomas likumdošanas pilnveidošanā

.

Melioracijas traktors 800Carnikavas novada pašvaldība iekļauta Zemkopības ministrijas nesen izveidotajā starpinstitucionālajā darba grupā, kuras uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai meliorācijas jomā. 
 
Vispirms darba grupai jāpanāk kopīga izpratne par situāciju, lai novērstu pretrunas. Patlaban, piemēram, nav skaidri definētas meliorācijas sistēmas pilsētu un ciemu teritorijās – vai grāvis pilsētā ir meliorācija vai lietus kanalizācija u.tml.
 
Normatīvo aktu regulējums meliorācijas jomā Carnikavas novadam ir būtisks. Gandrīz ceturtā daļa novada teritorijas ir polderi (atrodas zemāk par apkārtējo ūdenstilpju līmeni, ir norobežoti ar dambjiem). Izmaiņas Meliorācijas likumā, kas stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī, ļāvušas Carnikavas novada pašvaldībai daudz paveikt meliorācijas sistēmu sakārtošanā – trim no četriem novada polderiem piešķirts pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, un triju gadu laikā to pārbūvei un uzturēšanai piesaistīti gan Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļi, gan tos ieguldījusi pašvaldība. Patlaban iesniegts projekta pieteikumu ES finansējuma saņemšanai Mangaļu poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūves darbiem, ko apstiprināšanas gadījumā veikts šogad.
 
Darba grupā kopā ar Carnikavas novada pašvaldību, ko pārstāv domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica, strādās arī Mārupes un Ogres novadu, Rīgas un Jūrmalas pilsētu pašvaldību, kā arī ar meliorācijas jomu saistīto valsts iestāžu pārstāvji.
 
I. Cerbule

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums