Drukāt

Pašvaldība piedāvās līdzfinansējumu pieslēguma izbūvei centralizētajiem ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīkliem

.

Pucees iela 2 800Pēdējo gadu laikā Carnikavas novada ciemos īstenoti vairāki Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansēti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un paplašināšanas projekti, kuros pārbūvētas novecojušās padomju laika sistēmas un izbūvētas jaunas. 
 
Tādējādi radītas iespējas jauniem lietotājiem pieslēgties centralizētajiem tīkliem, patērētāji saņem teicamas kvalitātes dzeramo ūdeni, kā arī tiek labāk attīrīti notekūdeņi no centralizētajiem kanalizācijas tīkliem pieslēgtajām mājsaimniecībām.
 
Tomēr šo ES projektu finansēšanas noteikumi neparedz iespēju par projekta līdzekļiem izbūvēt arī pievadus no maģistrālajiem tīkliem līdz gala lietotāju ēkām – tas ir jādara pašiem iedzīvotājiem par saviem līdzekļiem.
 
Apzinoties, ka daudzi māju īpašnieki labprāt saņemtu kvalitatīvos ūdenssaimniecības pakalpojumu, taču pašlaik neplāno pievadu izbūvi galvenokārt finansiālu apsvērumu dēļ, kā arī vairoties no birokrātiskām procedūrām, Carnikavas novada pašvaldība 21. marta domes sēdē apstiprināja jaunus saistošos noteikumus par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Šim mērķim šogad paredzēti 18 000 eiro no pašvaldības budžeta, kā arī izveidota pietiekami vienkārša līdzfinansējuma saņemšanas procedūra.
 
Šobrīd domē apstiprinātie saistošie noteikumi iesniegti apstiprināšanai Vides un reģionālās attīstības ministrijā un stāsies spēkā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības mājaslapā.
 
Kas varēs saņemt līdzfinansējumu
 
Pašvaldības līdzfinansējumu varēs saņemt fiziskās personas – dzīvojamo māju Carnikavas novada administratīvajā teritorijā īpašnieki, kas šeit deklarējuši dzīvesvietu un līdz kuru zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai ar ES līdzfinansējumu ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Iesniedzēja īpašumā jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamajai mājai, kuras īpašumtiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā. Tiks arī pārbaudīts, vai īpašniekam nav parādu par pašvaldības aģentūras «Carnikavas Komunālserviss» sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem vai nekustamā īpašuma nodokli.
 
Lai iegūtu līdzfinansējumu, ja nekustamais īpašums fiziskai personai pieder kopīpašumā ar juridisko personu, kopīpašniekiem ir jāvienojas par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību un par to jāizdara atzīme Zemesgrāmatā. Līdzfinansējums netiek piešķirts juridiskām personām, kā arī, ja nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.
 
Kāds ir iespējamais līdzfinansējuma apjoms
 
Pieslēguma būvniecības izmaksās tiek ietverti izdevumi par pieslēguma projektēšanas darbiem, būvdarbiem un inženiertīklu pēc būvdarbu pabeigšanas uzmērīšanas darbiem (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).
 
Sagatavojot pieslēguma būvniecības darbu tāmi, ņem vērā konkrētā pieslēguma būvniecībai nepieciešamos projektēšanas darbus, būvdarbus un inženiertīklu uzmērīšanas darbus pēc būvdarbu pabeigšanas, kā arī aktuālās tirgus cenas.
 
Pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā būs iespēja saņemt personai ar 1. vai 2. invaliditātes grupu, trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, kā arī tiem, kuri atbilst visām prasībām līdzfinansējuma saņēmējiem un kuru pirmās vai otrās pakāpes radinieks, aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona, kurai deklarēta dzīvesvieta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir persona ar 1. invaliditātes grupu. 100% līdzfinansējumu varēs iegūt arī politiski represētās personas.
 
Pārējiem māju īpašniekiem būs iespēja saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā no tāmes vērtības, bet ne vairāk kā 1200 eiro, ja tiek būvēts pieslēgums tikai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Ja tiks būvēts pieslēgums gan centralizētajai kanalizācijas, gan ūdensapgādes sistēmai, īpašniekam būs iespēja saņemt 60% līdzfinansējumu no tāmes vērtības, bet ne vairāk kā 1700 eiro.
 
Kā varēs pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai
 
Paziņojums par iespēju pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam pieslēguma būvniecībai tiks publicēts vietnēs www.komunalserviss.carnikava.lv un www.carnikava.lv. Mājas īpašniekam paziņojumā norādītajā termiņā būs jāiesniedz pieteikums un paziņojumā norādītie dokumenti pašvaldības aģentūrā «Carnikavas Komunālserviss», kur komisija to izskatīs un pieņems lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu.
 
Ja kopējais pieprasītais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms konkrētajā kalendārajā gadā pārsniegs šim mērķim budžetā paredzētos līdzekļus, pieteikumi tiks prioritāri vērtēti iesniegšanas secībā. Ja iesniedzējs, pats pieteikums un nekustamais īpašums, par kura pieslēgšanu centralizētajiem tīkliem tiek pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, atbildīs saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, komisija veiks cenu aptauju konkrētā pieslēguma būvniecības izmaksu noteikšanai un pieņems lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu komisija paziņos iesniedzējam rakstveidā.
 
Noteikts, ka pēc līdzfinansējuma piešķiršanas īpašniekam pieslēguma būvniecības darbi būs jāveic ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pašvaldības līdzfinansējuma līguma spēkā stāšanās dienas, un tikai īpašos gadījumos termiņu varēs pagarināt līgumā noteiktajā kārtībā.
 
Aicinām privātmāju īpašniekus, kam saistošs šis piedāvājums, izmantot piedāvāto iespēju! Sekojiet līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā.
 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums