Drukāt

Paziņojumi par divām kapavietām Carnikavas kapsētā

.

KapiPašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss", kas ir Carnikavas kapsētas apsaimniekotājs, publicē paziņojumu par divām kapavietām.
 
Šī gada 1. novembrī Carnikavas Komunālservisā saņemts iesniegums par divvietīgas kapavietas Nr. 259 nomas līguma laušanu. Minētajā kapa vietā apglabāti Trīne Briede un Jānis Briedis. Apbedīto dzimšanas un apglabāšanas gadi nav zināmi.
 
Aicinām T. Briedes un J. Brieža tuviniekus ierasties Carnikavas Komunālservisa birojā Stacijas ielā 7, Carnikavā (pirmdienās vai ceturdienās plkst. 8.00-17.30) kapavietas Nr. 259 turētāja saistību pārņemšanai. Ja līdz 10.01.2019. netiks saņemts iesniegums par kapavietas turētāja saistību pārņemšanu, kapavietas līgums par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā tiks izbeigts un nepieciešamības gadījumā tiks veikts virsapbedījums.
 
Carnikavas Komunālserviss arī informē par trīsvietīgas kapavietas Nr. 410 nomas tiesību izbeigšanu. Sākot ar 2013.gadu kapavietai piešķirts "nekoptās kapavietas statuss". Saskaņā ar Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. CND/SN/20111/8 "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošie noteikumi", V daļas 34., 35.punktu Carnikavas Komunālserviss, ir tiesīga piecu gadu garumā nekoptu kapavietu likvidēt un izlemt jautājumu par kapavietas nomas tiesību piešķiršanu citai personai.
 
Minētajā kapa vietā apglabāti Anna Ivanova (1973.gadā), Ivans Pudovs (1996. gadā) un Oļegs Živodjorovs (2012. gadā). Aicinām apbedīto tuviniekus augstākminētajā apmeklētāju pieņemšanas laikā ierasties Stacijas ielā 7 kapavietas Nr. 410 turētāja saistību pārņemšanai. Ja līdz 20.01.2019. netiks saņemts iesniegums par kapavietas turētāja saistību pārņemšanu, kapavietas līgums par zemes iecirkņa lietošanu kapsētā tiks izbeigts un nepieciešamības gadījumā tiks veikts virsapbedījums.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums