Drukāt

Var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam pieslēguma izbūvei centralizētajiem tīkliem

.

velk udeni 800Lai veicinātu mājsaimniecību pieslēgšanos pašvaldības centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, Carnikavas novada dome pagājušajā gadā pieņēma lēmumu sniegt pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.
 
2018. gadā šo iespēju izmantoja 11 mājsaimniecības, šim nolūkam izlietots pagājušajā gadā atvēlētais pašvaldības finansējumu – 18 000 eiro. 2019. gadā šim mērķim ir atvēlēti 25 000 eiro, tāpēc aicinām pieteikties novadniekus, kuriem pieder īpašumi:
Carnikavā – Ceriņu, Mežrožu, Zušu, Rožu, Garā, Mērnieku, Rūpnieku, Līču, Ziedu, Klusajā, Zvejnieku, Vecgaujas, Vēju, Lapu, Lībiešu, Gaujas, Pļavu, Brūkleņu, Dārznieku, Kalmju, Jasmīnu, Tulpju, Zeltiņu, Smilšu ielā un Liepu alejā; Kalngalē – Ērgļu, Vālodzes, Ķīvīšu, Baložu, Cīruļu, Pūces, Dzērvju, Gulbju, Stārķu ielā; Lilastē – Ziemeļu ielā.
 
Atgādinām, ka līdzfinansējumu var saņemt fiziskās personas – Carnikavas novada administratīvajā teritorijā dzīvojamo māju īpašnieki, kas šeit deklarējuši dzīvesvietu un līdz kuru zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Iesniedzēja īpašumā jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamajai mājai, kuras īpašumtiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā. Tiks arī pārbaudīts, vai īpašniekam nav parādu par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
 
Lai iegūtu līdzfinansējumu, ja nekustamais īpašums fiziskai personai pieder kopīpašumā ar juridisko personu, kopīpašniekiem jāvienojas par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību un par to jāizdara atzīme Zemesgrāmatā. Līdzfinansējums netiek piešķirts juridiskām personām, kā arī, ja nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.
 
Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējam līdz šī gada 1. jūnijam jāiesniedz p/a "Carnikavas Komunālserviss" pieteikums, kurš sastāv no šādiem dokumentiem:
- iesniegums (aizpilda uz vietas p/a "Carnikavas Komunālserviss);
- ja tādi ir: invaliditātes vai politiski represētās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); apliecinājuma kopija, ka personas apgādībā ir 1. vai 2. pakāpes radinieks, kura deklarēta dzīvesvieta nekustamajā īpašumā, par kuru tiek prasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir persona ar 1. invaliditātes grupu (jāuzrāda dokumentu oriģināls).;
- apliecinājuma kartes I daļa (ja tāda ir) ar Carnikavas novada būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;
- topogrāfiskais plāns (ja tāds ir), kura derīguma termiņš beidzas ne agrāk kā trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas;
 
- zemes robežu plāna kopija, kurā atzīmēta vēlamā pievienojuma vieta iesniedzēja īpašumā esošajai kanalizācijas sistēmai vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.
Iesniegumu paraksta iesniedzējs vai pilnvarotā persona. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju.
 
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese