Drukāt

Šogad vēl var saņemt līdzfinansējumu pieslēguma izbūvei centralizētajam ūdens un kanalizācijas tīklam

.

DCKSŠogad jau 19 mājsaimniecību izmantojušas pašvaldības atbalstu, lai izbūvētu pieslēgumu pašvaldības centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem vietās, kur tas ir iespējams.
 
Saskaņā ar Carnikavas novada domes lēmumu šāda iespēja ir kopš 2018. gada, un pagājušogad to izmantoja 11 mājsaimniecību. Kopā šim mērķim šogad atvēlēti 40 000 eiro. Atkārtoti aicinām pieteikties novadniekus, kuriem pieder īpašumi: Carnikavā – Ceriņu, Mežrožu, Zušu, Rožu, Garā, Mērnieku, Rūpnieku, Līču, Ziedu, Klusajā, Zvejnieku, Vecgaujas, Vēju, Lapu, Lībiešu, Gaujas, Pļavu, Brūkleņu, Dārznieku, Kalmju, Jasmīnu, Tulpju, Zeltiņu, Smilšu, L.Azarovas, O.Vācieša ielā un Liepu alejā; Kalngalē – Ērgļu, Vālodzes, Ķīvīšu, Baložu, Cīruļu, Pūces, Dzērvju, Gulbju, Stārķu ielā; Lilastē – Ziemeļu ielā.
 
Līdzfinansējumu var saņemt fiziskās personas – Carnikavas novada administratīvajā teritorijā dzīvojamo māju īpašnieki, kas šeit deklarējuši dzīvesvietu un līdz kuru zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas vai centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzari. Iesniedzēja īpašumā jābūt ekspluatācijā nodotai dzīvojamajai mājai, kuras īpašumtiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā.
 
Tiks arī pārbaudīts, vai īpašniekam nav parādu par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
 
Lai iegūtu līdzfinansējumu, ja nekustamais īpašums fiziskai personai pieder kopīpašumā ar juridisko personu, kopīpašniekiem jāvienojas par nekustamā īpašuma dalītas lietošanas kārtību un par to jāizdara atzīme Zemesgrāmatā. Līdzfinansējums netiek piešķirts juridiskām personām, kā arī ja nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.
 
Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējam līdz šī gada 30. septembrim jāiesniedz p/a "Carnikavas Komunālserviss" pieteikums, kurš sastāv no šādiem dokumentiem:
- iesniegums (aizpilda uz vietas p/a "Carnikavas Komunālserviss");
- ja tādi ir: invaliditātes vai politiski represētās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu); apliecinājuma kopija, ka personas apgādībā ir 1. vai 2. pakāpes radinieks, kura deklarēta dzīvesvieta nekustamajā īpašumā, par kuru tiek prasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir persona ar 1. invaliditātes grupu (jāuzrāda dokumentu oriģināls).;
- apliecinājuma kartes I daļa (ja tāda ir) ar Carnikavas novada būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;
- topogrāfiskais plāns (ja tāds ir), kura derīguma termiņš beidzas ne agrāk kā trīs mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas;
- zemes robežu plāna kopija, kurā atzīmēta vēlamā pievienojuma vieta iesniedzēja īpašumā esošajai kanalizācijas sistēmai vai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.
 
Iesniegumu paraksta iesniedzējs vai pilnvarotā persona. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt iesniedzēju.
Carnikavas Komunālserviss

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums