Drukāt

Maksa par kapavietas nomu Carnikavas kapsētā vairs netiks piemērota

.

Kapseta2020. gada janvārī dome lēma par izmaiņām "Carnikavas kapsētas uzturēšanas saistošajos noteikumos". Galvenās izmaiņas – no noteikumiem svītroti punkti, kas paredzēja iekasēt nomas maksu par kapavietas piešķiršanu pašvaldības kapsētā. Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
 
Līdz šim tiesības uz kapavietu (ģimenes kapavietu) persona varēja iegūt, bēru gadījumā noslēdzot kapavietas nomas līgumu ar pašvaldības aģentūru "Carnikavas Komunālserviss" un samaksājot nomas maksu. Saskaņā ar Satversmes tiesas (ST) 2019. gada 5. marta spriedumu, pašvaldības nav tiesīgas iekasēt naudu par kapavietas nomu. ST uzskatīja, ka pašvaldības rīcība, piešķirot personai kapavietu, pēc sava rakstura nav pakalpojums, jo pastāv apbedīšanas pienākums, kas tuviniekiem neparedz izvēles iespējas, proti, mirušā cilvēka ķermeni, guldot kapā, ir jāapbedī kapsētā. Tas, ka pašvaldība pieprasa maksu par kapavietas piešķiršanu kā maksu par pakalpojumu, ir pretrunā ar noteikumu, ka arī pēc cilvēka nāves pret viņa ķermeni ir jāizturas ar cieņu. Tādējādi Satversmes tiesa secināja, ka kapavietas piešķiršana nav pakalpojums, par kuru pašvaldības dome būtu tiesīga noteikt samaksu.
 
Izmaiņas arī paredz, ka tiesības uz kapavietu (ģimenes kapavietu) persona iegūst mirušās personas bēru gadījumā, ja mirušās personas pēdējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Carnikavas novadā. Kapavietas turētājam ir tiesības veikt ne vairāk kā trīsvietīgas (agrāk – četrvietīgas) kapavietas rezervāciju, un tiesības uz apbedījumu tajā ir kapavietas turētājam, un tuvākajiem radiniekiem (vecākiem, brāļiem, māsām, bērniem), neatkarīgi no tā, kur deklarēta šo personu dzīvesvieta.
 
Carnikavas kapsētā var apbedīt jebkuru mūžībā devušos Latvijas iedzīvotāju, bet tādā gadījumā vietu kapu pārzinis ierāda virsapbedījumā vai citā kapu pārziņa ierādītā vietā. Kolumbārijā var apglabāt urnu ar mirušā pelniem neatkarīgi no aizgājēja pēdējās deklarētās dzīvesvietas.
 
Grozījumi noteikumos arī paredz, ka vidēji par 10 % pieaugusi ar apbedīšanu un apglabāšanu saistīto pakalpojumiem maksa. Par kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu, nospraušanu dabā būs jāmaksā 17,60 eiro; par kapsētas un kapličas sakopšanu pēc bēru ceremonijas – 15,40 eiro; maksa par kapličas nomu bēru ceremonijas vajadzībām – 17,60 eiro diennaktī; maksa par inventāra izmantošanu – 8,51 eiro; ikgadējā maksa par kapavietas apkopšanu – 63,25 eiro; maksa par izziņas izsniegšanu – 3,06 eiro.
 
Carnikavas Komunālserviss
 

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese