Drukāt

Par grāvjiem jārūpējas arī piegulošo zemju īpašniekiem

.

polderiSaskaņā ar koplietošanas meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas 2020. gada plānu pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" veic novadgrāvju pārtīrīšanas un apauguma – koku un krūmu – novākšanas darbus.
 
Janvārī tika apsekotas divas pašvaldības nozīmes koplietošanas nozīmes ūdensnotekas no autoceļa tilta pār Langu Garciemā līdz Garupes ielas tiltam Garupē un konstatēts, ka to gultnes ir aizaugušas ar zālēm, kas apgrūtina ūdens caurplūdi. Rezultātā ūdens līmenis novadgrāvjos Garupē bija paaugstināts un, lai nepasliktinātu apkārtējo zemes īpašumu hidromelioratīvo stāvokli, steidzami bija nepieciešams veikt minēto pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku attīrīšanu no biomasas sanešiem. Izraktie biomasas saneši tika izlīdzināti 10 m platā joslā gar grāvja malu. Izrakto biomasu 500 m posmā gar Āpšu ielā paredzēts izvest uz atbērtni. Saistībā ar pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvja pārtīrīšanas darbiem Āpšu ielā Garciemā, posmā no Mežciema līdz Ežu ielai, grāvja malas nepieciešams atbrīvot no apauguma – kokiem, krūmiem un dekoratīvajiem stādījumiem – privāto zemju īpašumam pretī esošajā novadgrāvja teritorijā.
 
Jau vairākkārt esam vēstījuši, ka Ministru Kabineta (MK) noteikumi Nr. 714 paredz, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas tiek pārtīrītas par pašvaldības līdzekļiem, nodrošinot meliorācijas sistēmas saglabāšanu, lai nepieļautu meliorētās zemes vai piegulošās teritorijas degradāciju, kā arī aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm ievēro noteiktos aprobežojumus. Noteikumi arī paredz, ka ūdensnoteku gultnēs, nogāzēs un ekspluatācijas aizsargjoslas platumā tiek novākti koki un krūmi vai to atvases, kas traucē ūdens plūsmu gultnē un meliorācijas sistēmas uzturēšanu kopumā. Tāpat zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāveic nepieciešamā meliorācijas sistēmas renovācija vai rekonstrukcija, jāizvāc grunts ieskalojumi, sadzīves atkritumi, krituši koki, pielūžņojums vai piesērējums, kā arī bebru radītie aizsprostojumi. Ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteiktās ekspluatācijas aizsargjoslas robežas lauksaimniecībā izmantojamajām un meža zemēm ir atšķirīgas: ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas krotes (malas) – lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm, atbērtnes pusē 8–10 m attālumā (atkarībā no atbērtnes platuma) no ūdensnotekas krotes – meža zemēm, savukārt ciemos – 4 m attālumā. Savukārt koplietošanas meliorācijas sistēmas saskaņā ar MK noteikumiem (Nr. 714 un 306) jāuztur par zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju līdzekļiem. Tāpēc aicinām zemes īpašniekus pildīt savus tiešos pienākumus aktīvāk iesaistīties koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijā un uzturēšanā.

I. Slāģis

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese