Drukāt

Par bojāto vai bīstamo koku ciršanas kārtību ārpus meža

.

WhatsApp Image 2023-10-08 at 09.24.04➡️Pēc spēcīgā vēja, kas iepriekšējās dienās ir radījis vairākus postījumus novada zaļajā rotā, paskaidrojam kā pareizi rīkoties bojāto vai bīstamo koku īpašniekam.

Bīstamu koku ārpus meža ciršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža". https://likumi.lv/ta/id/247350 6.punkts:

"Bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība. Šajā gadījumā nocērtamo koku fotografē vismaz no trijiem skatu punktiem tā, lai būtu skaidri redzamas drošību ietekmējošās koka daļas (paceltas saknes, sašķelts, aizlūzis vai nolūzis stumbrs). Vismaz piecas darbdienas pēc koka nociršanas nav pieļaujama koka celma un, vēlams, arī stumbra daļu aizvākšana, lai pašvaldība varētu pārbaudīt koka bīstamības pamatotību."

Tātad koka īpašnieks pats vai ar arborista palīdzību izvērtē koka bīstamību un pieņem lēmumu par bīstama koka ciršanu. Iepriekš minētā kārtība attiecas arī uz koku, kas ir pilnībā nogāzies vai tam ir nolūzis galvenais stumbrs vai tas ir slīps vai noliekts koks, vai koks, kas potenciāli īsā laikā var sasniegt tādu stāvokli, kurā galotne ir bīstami novirzījusies no vertikālās ass. Par bīstami savērušos pieņemts uzskatīt koku, kura galotne ir novirzījusies no vertikālās ass vairāk par 15 grādiem.

Lai izpildītu nosacījumu par pašvaldības informēšanu, bīstamā koka fotogrāfijas piecu darba dienu laikā, norādot īpašuma adresi vai kadastra numuru jāaizsūta Ādažu novada pašvaldības aģentūrai "Carnikavas komunālserviss" uz e-pasta adresi .

Bīstamā koka ciršanas un novākšanas izdevumus sedz koka īpašnieks un iegūto koksni var izmantot pēc saviem ieskatiem. "Carnikavas komunālserviss" apsaimnieko pašvaldības īpašumus un koku ciršanas pakalpojumu nesniedz pivātpersonām.

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                      

Simbols-e E-adrese

 

Piekļūstamības paziņojums