Drukāt

Carnikavas Komunālservisam jauna mājaslapa – sadarbībai ar iedzīvotājiem

.

Gunars DzenisAicinām novadniekus iepazīties ar pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunlserviss" jauno mājas lapu, kurā turpmāk varēsiet atrast noderīgu informāciju gan par saimnieciskiem jautājumiem, gan arī aktuālas ziņas par aģentūras jau paveiktajiem un arī plānotajiem darbiem.
 
Pusgadu Carnikavas Komunālservisa direktora amatā strādā Gunārs Dzenis, kurš nelielā intervijā stāsta par galvenajiem aģentūras šī gada uzdevumiem, kā arī ikdienas izaicinājumiem.
 
- Kādi ir galvenie darbi, ko komunālserviss plāno paveikt šogad?
Vispirms jāsaka, ka „Carnikavas Komunālserviss" ir pašvaldības aģentūra – viena no nedaudzām iestādēm visā valstī, kas novadā nodrošina pilnu saimniecisko pakalpojumu spektru. Mēs īstenojam novada domes funkcijas siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, kā arī labiekārtošanas, sanitārās tīrības un apsaimniekošanas darba organizācijā. Esam aģentūra, nevis kapitālsabiedrība, tāpēc ar savu darbību nepelnām.
Dome ir lēmusi par investīcijām novada infrastruktūras uzlabošanai 2015.gadā – gan ceļiem, apgaismojumam, gan ūdens tīklu rekonstrukcijai. Līdz šim ar Eiropas struktūrfondu palīdzību novadā tika izbūvēti jauni ūdens tīkli, taču arī vecie prasa ieguldījumus rekonstrukcijā, un tā šogad tiks veikta Carnikavā, Kalngalē un Mežgarciemā. Kopumā ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijā paredzēts ieguldīt 170 000 eiro.
Savukārt 700 000 eiro šogad paredzēti ielu un ceļu infrastruktūras attīstībai. Carnikavā plānots rekonstruēt Lapu un Lībiešu ielas, kā arī tiltu pār Vecupi Rūpnieku ielā, bet Gaujas ciemā plānots izbūvēt Bangu un Meduskalna ielas, lai savienotu ceļu „Ventas – Mucenieki" ar Dzirnupes ielu. Liela daļa šī finansējuma tiks tērēta ielu apgaismojuma izbūvei un ar detalizētu veicamu darbu sarakstu var iepazīties: ŠEIT.
Jāpiemin, ka Garciemā gar autoceļu P1 posmā no Torņu ielas līdz Mežciema ielai tiks izbūvēta tik ļoti nepieciešamā apgaismotā ietve, un arī gājēju pāreja iepretim dzelzceļa stacijai būs apgaismota.
 
- Cik daudz īpašumu šobrīd apsaimnieko komunālserviss?
Ik gadu pašvaldības īpašumā palielinās nekustamo īpašumu skaits, šogad to ir jau vairāk kā 500. Tos visus mēs apsaimniekojam. Teritorijas, kas jākopj un jāuztur kārtībā, ir ļoti lielas. Pagājušajā gadā pārņēmām valdījumā arī publiskos ūdeņus, tāpēc klāt nākusi piekrastes pludmales uzturēšana un labiekārtošana 18 km garumā – no Vecāķiem līdz pat Lilastei. Tam vajadzīga atbilstoša tehnika, tāpēc šogad plānojam iegādāties dambja un meliorācijas grāvju uzturēšanas tehniku, kā arī nelielu traktoru teritoriju tīrīšanai, kas būs saudzīgāks dabas parka celiņiem un ietvēm.
 
- Ar kādiem jautājumiem komunālservisā ikdienā vēršas visvairāk iedzīvotāju?
Iedzīvotājus visvairāk uztrauc ielu un ceļu stāvoklis, kā arī apgaismojums. Es pats Carnikavā dzīvoju jau vairāk nekā 40 gadu, un novada ceļus labi pārzinu. Jāsaka, ka valsts novada autoceļu uzturēšanai piešķir ļoti minimālus līdzekļus, savukārt ceļu būve ir ļoti dārga. Tāpēc no pašvaldības budžeta ceļu rekonstrukciju finansēt iespējams tikai pakāpeniski, gadu no gada iedalot līdzekļus, kas jāsamēro ar visām citām budžeta vajadzībām. Valstij nemainot finansējuma kārtību ceļiem, pašvaldībās ceļu stāvoklis būtiski neuzlabosies.
Mūsu novada specifika ir daudzās dārzkopības sabiedrības, kurās ir simtiem ielu, un pašvaldības spēkos nav iespējams tās visas pienācīgi uzturēt. Piemēram, ja uz vienas ielas ir vairāki desmiti īpašumu, bet uz šīs ielas kopumā ir deklarējušies tikai divi vai trīs iedzīvotāji, tur netiks izbūvēts apgaismojums vai ielas segums. Deklarēties novadā ir ļoti svarīgi, jo, ņemot vērā arī deklarēto iedzīvotāju skaitu konkrētos ciemos un ielās, tiek plānota attīstība un ieguldījumi infrastruktūrā.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus bieži uztrauc apkures rēķini. Aģentūra ražo un piegādā siltumu iedzīvotājiem, taču ir virkne lēmumu, kas ir iedzīvotāju pašu ziņā. Piemēram, jautājumi par nama siltināšanu, vidējās temperatūras iestatīšanu dzīvokļos u.c. Jā, vēsturiski ir saglabājies, ka Carnikavas Komunālserviss joprojām apsaimnieko vairākas daudzdzīvokļu mājās, taču vēlreiz jāsaka, ka aģentūra nav kapitālsabiedrība un neveic uzņēmējdarbību, kas pēc būtības ir namu apsaimniekošana. Aicinām šo namu iedzīvotājus dibināt biedrības, un pašiem lemt par mājas apsaimniekotāju. Carnikavā ir daudz labu piemēru, kā dzīvokļu īpašnieki šos jautājumus ir atrisinājuši.
 
- Kas, jūsuprāt, ir jāuzlabo vai jāmaina aģentūras darbībā tuvāko gadu laikā?
Mūsu galvenais mērķis ir sakopts novads un, lai novadnieki ar aģentūras pakalpojumiem būtu apmierināti. Mēs pilnveidojam sniegtos pakalpojumus, vēlamies uzlabot arī komunikāciju ar iedzīvotājiem. Jaunajā Carnikavas Komunālservisa mājaslapā regulāri informēsim iedzīvotājus par jaunākajām aktualitātēm aģentūras darbībā. Turpmāk mērķtiecīgi strādāsim, lai samazinātu zudumus ūdensapgādes sistēmā. Esam jau sākuši kontrolēt ūdens patēriņa skaitītājus Carnikavas privātmājās un konstatējuši patvaļīgus pieslēgumus pašvaldības ūdensapgādes tīklam un neuzrādītu ūdens patēriņu, kas mērāms daudzos simtos kubikmetru.
Kopumā mūsu mērķis ir iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvus un mūsdienīgus komunālos pakalpojumus – lai cilvēki aģentūrā varētu bez aizķeršanās pēc būtības atrisināt savu problēmu un iegūt nepieciešamo informāciju par saimnieciskajiem darbiem. Mēs vēlamies, lai komunālservisa un iedzīvotāju attiecības veidojas kā lietišķiem sadarbības partneriem. Aicinām iedzīvotājus izteikt savus komentārus, priekšlikumus un ieteikumus par jauno komunālservisa mājaslapu, rakstot uz e-pastu: .
 
I.Cerbule

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese