Drukāt

Šovasar pieaugs siltumenerģijas ražošanas tarifs

.

Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē, ka tuvākajā laikā stāsies spēkā jauns aģentūras sniegto siltumapgādes pakalpojumu tarifs, kas būs par 11% augstāks nekā līdzšinējais. Tas saistīts ar siltumenerģijas ražošanas, sadales un tirdzniecības izmaksu aktualizēšanu, gāzes patēriņa grupas maiņu Carnikavas novadam, kā arī pamatlīdzekļu nolietojumu un darba algu pieaugumu.
 
Domes saistošie noteikumi paredz, ka siltumenerģijas tarifs ir jāmaina, ja iepriekšējā kalendārā gada siltumenerģijas bilance – līdzekļi, kas iztērēti siltumenerģijas ražošanai pret klientiem izrakstīto rēķinu par siltumapgādes nodrošināšanu kopsummu, pārsniedz 5% robežu (ir pārpalikums vai iztrūkums). Analizējot 2015. gada datus par siltumenerģijas ražošanu, sadali un tirdzniecību, konstatēts, ka izdevumi siltumenerģijas ražošanai par 10,7% ir pārsnieguši patērētājiem izrakstīto rēķinu kopsummu.
 
Kā radusies šāda atšķirība un kāpēc, neraugoties uz jau labu laiku vērojamo dabas gāzes cenas kritumu visā pasaulē, siltumapgādes tarifs Carnikavas novadā pieaug, skaidro Carnikavas Komunālservisa siltumtehniķis Gunārs Persis.
 
- Kāpēc jāmaina siltumāpgādes tarifs?
Iespējams, daudzi nezina, ka patlaban Carnikavā siltumapgādes tarifs ir viens no zemākajiem valstī. Vispirms jau gribu uzsvērt, ka 2010. gadā apstiprinātais siltumenerģijas tarifs pēc būtības mainīts tikai vienu reizi – 2012. maijā, un tas notika, pamatojoties uz 2011. kalendārā gada grāmatvedības datiem, ņemot vērā visas siltumenerģijas ražošanas izmaksu pozīcijas. Jāpiebilst, ka Carnikavas Komunālservisam kā pašvaldības aģentūrai ir pienākums lietot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādāto metodiku tarifa aprēķinā, kura balstās iepriekšējā gada grāmatvedības datos.
Kopš tā laika līdz šim brīdim tarifs formāli mainīts, pārejot no latiem uz eiro kā arī 2014. gadā, kad, nemainot maksu par siltumenerģiju, tika radīta iespēja aprēķināt patērētājiem maksu par siltumenerģiju, iekļaujot vai neiekļaujot maksu par siltummezgla apsaimniekošanu.
Šopavasar, apkopojot pagājušā gada siltumenerģijas ražošanas bilanci, konstatējām, ka Carnikavas Komunālservisam, ražojot siltumu, izveidojusies negatīva bilance, jo visos rēķinos izrakstītās kopsumma par siltuma ražošanu ir par 52102,52 eiro mazāka, nekā iztērēts siltumenerģijas ražošanai.
 
- Kā radās tik liela atšķirība?
Negatīva siltumenerģijas ražošanas bilance – mīnus 4,96% – bija vērojama jau 2014. kalendārajā gadā, taču tā iekļāvās saistošajos noteikumos noteiktajā svārstību "koridorā". Izskaidrojot zaudējumus, jāņem vērā gan faktori, kas saistīti ar dabasgāzi, kas ir kurināmais mūsu katlumājās, gan citām izmaksu pozīcijām, kuras arī tiek izmantotas tarifa aprēķinā.
Vispirms par gāzi, jo tā tarifa izmaksu sadalījumā aizņem vislielāko daļu – tuvu 70%. AS "Latvijas gāze" pēc klienta gada laikā iepirktās dabasgāzes apjoma nosaka, kurai patēriņa grupai atbilst klients, un no tā ir atkarīga dabasgāzes cena. Kad 2012. gadā ar domes saistošajiem noteikumiem pieņēma siltumenerģijas tarifa aprēķinu, Carnikavas novads kvalificējās 5. patēriņa grupā, kas pērk dabasgāzi par viszemāko cenu. Kopš 2013. gada iepirktā kurināmā apjoms ir samazinājies. Tas ir saistīts gan ar siltākām ziemām, gan to, ka daudzi nami ir renovēti, tiem ir mazāki siltuma zudumi, līdz ar to nepieciešams mazāk siltumenerģijas apkurei. Līdz ar to Carnikavas novads klasificēts 4. patēriņa grupā (zems patēriņš), kas dabasgāzi iepērk par augstāku cenu, tāpēc 2015. gadā dabasgāzes cena pieauga par 5,96 %.
Savukārt, aprēķinot dabasgāzes tarifu pēc 2012. gadā saistošajos noteikumos nostiprinātās metodikas, saskaņā ar kuru aprēķinos izmanto gāzes cenu (Latvijas gāze to koriģē katru mēnesi) no 5. patēriņa grupas, nevis 4., kā tas ir realitātē, vidējais tarifs samazinās par 7,39% straujāk nekā vidējā gāzes cena. Līdz ar to iedzīvotājiem pastāvīgi tika izrakstīti mazāki rēķini par apkuri, nekā reāli iztērēts siltumenerģijas saražošanai. Citiem vārdiem, patērētāji par siltumu pēdējo divu gadu laikā maksāja mazāk, nekā bija tā reālās ražošanas izmaksas.
Jārēķinās arī, ka, siltuma tarifa aprēķinos, samazinoties izmaksām par gāzes iegādi un patērētās gāzes apjomam, proporcionāli palielinās pārējo izmaksu – ražošanas, sadales, siltummezglu pakalpošanas u.c. – ietekme uz tarifa lielumu. Citas tarifa izmaksu sadales pozīcijas ir pieaugušas, jo veikti ieguldījumi siltumapgādes attīstībā – 2014. gadā pašvaldība investēja siltumtrases rekonstrukcijā O.Vācieša ielā, siltummezgla izbūvē O.Vācieša ielā 26, kā arī siltummezglos uzstādīti 22 jauni siltummaiņi. Šīs izmaksas tarifa aprēķinā par 2% palielina pamatlīdzekļu nolietojuma sadaļu. 2015. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, par 3,25% pieaugušas darba algas, kā arī nedaudz pieaugušas izmaksas mazāk būtiskās pozīcijās – materiāli, elektrība, pakalpojumi.
 
- Kāds ir jaunais tarifs?
Visu nosaukto iemeslu dēļ ir sagatavots jauns siltumenerģijas tarifa projekts, kurā pie vidējās 2015. gada gāzes cenas 351,43 EUR/tūkst. m3 siltumenerģijas maksa ir 63,60 EUR/Mwh. To ir apstiprinājusi novada dome, un tarifs stāsies spēkā pēc atzinuma saņemšanas no Vides un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī saistošo noteikumu publicēšanas "Carnikavas Novada Vēstīs".
Jāpiebilst, ka arī pēc siltumenerģijas tarifa palielināšanas par 11% Carnikavā tas būs mazāks nekā vairākumā citu pašvaldību.
 
Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" sagatavoto materiālu par siltumapgādes pakalpojumu tarifu skatiet ŠEIT.
 
I.Cerbule

Ādažu novada pašvaldības aģentūra
Carnikavas komunālserviss

Adrese: Stacijas iela 7, Carnikava,Carnikavas pagasts,
Ādažu novads, LV-2163


Tālr.: +371 67993705
e-pasts:

                

Reģ.Nr. 90001691745

AS SEB banka
LV65UNLA0050013449119
AS Swedbank
LV28HABA0551029413114
AS Citadele banka
LV87PARX0023202160001 
                       Simbols-e E-adrese